Trang chủ WordpressHướng dẫn Wordpress Làm trang shop đơn giản với WordPress – 07

Làm trang shop đơn giản với WordPress – 07

bởi Thạch Phạm
33 bình luận 6498 views
Khuyến mãi hosting

Chào mừng bạn đến với phần cuối trong serie tạo shop đơn giản trên mã nguồn WordPress bằng việc áp dụng kiến thức custom post type, custom taxonomy và meta box. Trong phần này, chúng ta sẽ làm một việc cuối cùng đó là tạo template hiển thị trang danh sách các sản phẩm (hay còn gọi là trang lưu trữ của custom post type) và template hiển thị trang nội dung của danh mục sản phẩm (còn gọi là trang lưu trữ cho taxonomy).

Trang lưu trữ sản phẩm

Tại trang này, chúng ta sẽ cho hiển thị toàn bộ các dữ liệu trong custom post type sanpham mà chúng ta đã tạo ra. Theo cấu trúc template của WordPress, chúng ta sẽ sử dụng tập tin archive-sanpham.php để hiển thị. Nhưng hiện tại tập tin này chưa có nên ta sẽ copy từ tập tin archive.php trong theme để đảm bảo tuân thủ theo cấu trúc của theme.

Lưu ý

Để trang lưu trữ sản phẩm hoạt động, trong code tạo custom post type phải có tham số has_archive với giá trị là true.

Bây giờ hãy copy tập tin /sparkling/archive.php sang /sparkling-child/archive-sanpham.php.

Sau đó tìm đoạn này và xóa đi vì không cần thiết để hiển thị:

<header class="page-header">
  <h1 class="page-title">
   <?php
     if ( is_category() ) :
      single_cat_title();

     elseif ( is_tag() ) :
      single_tag_title();

     elseif ( is_author() ) :
      printf( esc_html__( 'Author: %s', 'sparkling' ), '<span class="vcard">' . get_the_author() . '</span>' );

     elseif ( is_day() ) :
      printf( esc_html__( 'Day: %s', 'sparkling' ), '<span>' . get_the_date() . '</span>' );

     elseif ( is_month() ) :
      printf( esc_html__( 'Month: %s', 'sparkling' ), '<span>' . get_the_date( _x( 'F Y', 'monthly archives date format', 'sparkling' ) ) . '</span>' );

     elseif ( is_year() ) :
      printf( esc_html__( 'Year: %s', 'sparkling' ), '<span>' . get_the_date( _x( 'Y', 'yearly archives date format', 'sparkling' ) ) . '</span>' );

     elseif ( is_tax( 'post_format', 'post-format-aside' ) ) :
      esc_html_e( 'Asides', 'sparkling' );

     elseif ( is_tax( 'post_format', 'post-format-gallery' ) ) :
      esc_html_e( 'Galleries', 'sparkling');

     elseif ( is_tax( 'post_format', 'post-format-image' ) ) :
      esc_html_e( 'Images', 'sparkling');

     elseif ( is_tax( 'post_format', 'post-format-video' ) ) :
      esc_html_e( 'Videos', 'sparkling' );

     elseif ( is_tax( 'post_format', 'post-format-quote' ) ) :
      esc_html_e( 'Quotes', 'sparkling' );

     elseif ( is_tax( 'post_format', 'post-format-link' ) ) :
      esc_html_e( 'Links', 'sparkling' );

     elseif ( is_tax( 'post_format', 'post-format-status' ) ) :
      esc_html_e( 'Statuses', 'sparkling' );

     elseif ( is_tax( 'post_format', 'post-format-audio' ) ) :
      esc_html_e( 'Audios', 'sparkling' );

     elseif ( is_tax( 'post_format', 'post-format-chat' ) ) :
      esc_html_e( 'Chats', 'sparkling' );

     else :
      esc_html_e( 'Archives', 'sparkling' );

     endif;
   ?>
  </h1>
  <?php
   // Show an optional term description.
   $term_description = term_description();
   if ( ! empty( $term_description ) ) :
     printf( '<div class="taxonomy-description">%s</div>', $term_description );
   endif;
  ?>
</header><!-- .page-header -->

Tiếp tục tìm:

get_template_part( 'content', get_post_format() );

Thay thành đoạn sau để nó gọi tập tin content-archive-sanpham.php mà hiển thị, lý do mình cho nó tập tin riêng để hiển thị là trang hiển thị sản phẩm sẽ có cấu trúc khác so với các trang lưu trữ khác.

get_template_part( 'content', 'archive-sanpham' );

Sau đó hãy tạo tập tin /sparkling-child/content-archive-sanpham.php với nội dung sau:

<?php
/**
 * @package sparkling
 */
?>
<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(array('sanpham_cat')); ?>>
  <div class="blog-item-wrap">
    <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>" >
      <?php the_post_thumbnail( 'sanpham_thumb', array( 'class' => 'sanpham_thumb' )); ?>
    </a>
    <div class="post-inner-content">
      <header class="entry-header page-header">

        <h3 class="entry-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h3>
        <div class="entry-price">Giá: <?php echo get_post_meta( $post->ID, 'sanpham_price', true ); ?></div>

      </header><!-- .entry-header -->

    </div>
  </div>
</article><!-- #post-## -->

Và trong trang lưu trữ sản phẩm mình muốn hiển thị sản phẩm theo dạng lưới, nên chúng ta sẽ tiến hành thêm một class even vào các sản phẩm theo thứ tự số chẵn và odd cho các sản phẩm theo thứ tự là số lẻ để chúng ta dễ viết CSS chia cột.

Thêm đoạn code sau vào functions.php:

/**
 * @param $classes
 * @return array
 * Thêm class even vào các sản phẩm số chẵn trong loop
 */
function thachpham_grid_classes($classes) {
  if( is_archive() ) {
    global $wp_query;
    $classes[] = ( $wp_query->current_post%2 === 0 ? 'odd' : 'even' );
  }
  return $classes;
}
add_filter('post_class', 'thachpham_grid_classes');

Và thêm CSS vào style.css để nó hiển thị theo dạng lưới.

/**
 * CSS hiển thị trang lưu trữ sản phẩm theo dạng lưới
 */
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner {

}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .odd {
 width: 48.5%;
 float: left;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .even {
 width: 49.5%;
 float: right;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .even:after {
 display: table;
 clear: both;
 content: "";
}
.paging-navigation {
 overflow: auto;
 width: 100%;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .hentry {
 background: #fff;
 margin-bottom: 1em;
 
}
.post-type-archive-sanpham .blog-item-wrap {
 margin-bottom: 0;
}
.post-type-archive-sanpham .post-inner-content {
 border: none !important;
}
.post-type-archive-sanpham .post-inner-content .entry-title {
 font-size: 21px;
 margin-bottom: 15px;
}

Và kết quả chúng ta có khi truy cập vào liên kết http://domain/sanpham

shopdongian-archivesanpham01

Cũng tạm được phải không?

Trang lưu trữ danh mục sản phẩm

Trong trang lưu trữ danh mục sản phẩm chúng ta cũng cho hiển thị giống trang lưu trữ sản phẩm luôn. Bây giờ hãy copy tập tin /sparkling-child/archive-sanpham.php thành /sparkling-child/taxonomy-sanpham_cat.php.

Sau đó tìm:

<?php if ( have_posts() ) : ?>

Thêm đoạn sau vào dưới nó để hiển thị mô tả của từng danh mục sản phẩm:

<header class="page-header">
  <h1 class="page-title">
   <?php
   if( is_tax('sanpham_cat') ) {
     global $wp_query;
     $term = $wp_query->get_queried_object();
     $title = $term->name;
     echo $title;
   }
   ?>
  </h1>
  <?php
   // Show an optional term description.
   $term_description = term_description();
   if ( ! empty( $term_description ) ) :
     printf( '<div class="taxonomy-description">%s</div>', $term_description );
   endif;
  ?>
</header>

Và bây giờ quay lại style.css tìm đoạn này:

/**
 * CSS hiển thị trang lưu trữ sản phẩm theo dạng lưới
 */
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner {

}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .odd {
 width: 48.5%;
 float: left;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .even {
 width: 49.5%;
 float: right;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .even:after {
 display: table;
 clear: both;
 content: "";
}
.paging-navigation {
 overflow: auto;
 width: 100%;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .hentry {
 background: #fff;
 margin-bottom: 1em;
 
}
.post-type-archive-sanpham .blog-item-wrap {
 margin-bottom: 0;
}
.post-type-archive-sanpham .post-inner-content {
 border: none !important;
}
.post-type-archive-sanpham .post-inner-content .entry-title {
 font-size: 21px;
 margin-bottom: 15px;
}

Bổ sung các class của trang lưu trữ danh mục sản phẩm vào các CSS trên giống như thế này:

/**
 * CSS hiển thị trang lưu trữ sản phẩm theo dạng lưới
 */
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner,
.tax-sanpham_cat .main-content-inner {

}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .odd,
.tax-sanpham_cat .main-content-inner .odd {
 width: 48.5%;
 float: left;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .even,
.tax-sanpham_cat .main-content-inner .even {
 width: 49.5%;
 float: right;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .even:after,
.tax-sanpham_cat .main-content-inner .even:after {
 display: table;
 clear: both;
 content: "";
}
.paging-navigation {
 overflow: auto;
 width: 100%;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .hentry,
.tax-sanpham_cat .main-content-inner .hentry {
 background: #fff;
 margin-bottom: 1em;
 
}
.post-type-archive-sanpham .blog-item-wrap,
.tax-sanpham_cat .blog-item-wrap {
 margin-bottom: 0;
}
.post-type-archive-sanpham .post-inner-content,
.tax-sanpham_cat .post-inner-content {
 border: none !important;
}
.post-type-archive-sanpham .post-inner-content .entry-title,
.tax-sanpham_cat .post-inner-content .entry-title {
 font-size: 21px;
 margin-bottom: 15px;
}

Tạo trang chủ hiển thị sản phẩm ở trang chủ

Nếu bạn muốn trang chủ hiển thị danh sách các sản phẩm giống hệt như các trang lưu trữ thì hãy copy tập tin /sparkling-child/archive-sanpham.php thành /sparkling-child/home.php.

Sau đó thêm code sau vào /sparking-child/functions.php để hiển thị sản phẩm ra ngoài trang chủ, vì mặc định truy vấn ngoài trang chủ chỉ hiển thị các post type thuộc post.

/**
 * @param $query
 * Thiết lập hiển thị post type `sanpham` ngoài trang chủ.
 */
function thachpham_product_home1($query) {
  if ( $query->is_home() && $query->is_main_query() ) {
    $query->set( 'post_type', 'sanpham' );
  }
}
add_filter('pre_get_posts', 'thachpham_product_home1');

 

Và sửa lại CSS đoạn hiển thị trang lưu trữ sản phẩm thành như sau:

/**
 * CSS hiển thị trang lưu trữ sản phẩm theo dạng lưới
 */
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner,
.tax-sanpham_cat .main-content-inner,
.home .main-content-inner{

}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .odd,
.tax-sanpham_cat .main-content-inner .odd,
.home .main-content-inner .odd{
  width: 48.5%;
  float: left;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .even,
.tax-sanpham_cat .main-content-inner .even,
.home .main-content-inner .even{
  width: 49.5%;
  float: right;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .even:after,
.tax-sanpham_cat .main-content-inner .even:after,
.home .main-content-inner .even:after{
  display: table;
  clear: both;
  content: "";
}
.paging-navigation {
  overflow: auto;
  width: 100%;
}
.post-type-archive-sanpham .main-content-inner .hentry,
.tax-sanpham_cat .main-content-inner .hentry,
.home .main-content-inner .hentry {
  background: #fff;
  margin-bottom: 1em;

}
.post-type-archive-sanpham .blog-item-wrap,
.tax-sanpham_cat .blog-item-wrap,
.home .blog-item-wrap{
  margin-bottom: 0;
}
.post-type-archive-sanpham .post-inner-content,
.tax-sanpham_cat .post-inner-content,
.home .post-inner-content{
  border: none !important;
}
.post-type-archive-sanpham .post-inner-content .entry-title,
.tax-sanpham_cat .post-inner-content .entry-title,
.home .post-inner-content .entry-title {
  font-size: 21px;
  margin-bottom: 15px;
}

Thế là xong.

Lời kết

Trong serie này chúng ta sẽ tạm kết thúc tại việc làm một trang shop đơn giản nhằm hiểu về cách làm việc với custom post type. Do vậy bạn cũng không nên thắc mắc là tại sao nó không có nhiều chức năng hay không được đẹp vì đẹp theo mỗi người mỗi khác, nên trong serie này mình chỉ hướng dẫn nhằm mục đích để các bạn hiểu cách làm, nếu bạn muốn đẹp hơn thì có thể nghiên cứu thêm CSS hoặc các kiến thức về front-end web development nhé.

Do thời gian hiện tại cũng có hạn do cũng hơi bận việc bên công ty AZDIGI nên có thể serie chưa được phong phú cho lắm, nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện chất lượng ở các serie sau hơn nữa.

33 bình luận

Có thể bạn quan tâm

5 1 vote
Article Rating
guest
33 Comments
mới nhất
cũ nhất đánh giá nhiều
Inline Feedbacks
View all comments
Anh

Chào Anh,Anh có thể giúp em một chút được không.

Em có một đoạn mã để chèn vào nút nhằm tạo contenlocker nhưng khi em dùng tab text để chèn mã vào(
http://www.pleasefixme.net/wp-content/uploads/2017/06/download-button-plain-green-300×87.png
) rồi sau đó chuyển qua tab visual để xem.Khi chuyển lại tạb text thì duy nhất dòng code onclick=”call_locker()” biến mất. Anh có thể chỉ giúp em làm sao để khắc phục vấn đề này không.

Anh
NewBie

Xin cho mình hỏi về mega menu
Mình thấy mobilecity.vncó phần menu khi trỏ vào menu chính (Menu Điện Thoại) thì mình thấy có link theo khoảng giá như: 1 triệu, 1 Triệu Đến 2 Triệu ..

Mình không rõ phải làm thế nào, mong các bạn giúp đỡ

Căn hộ pavilions

Mình thấy cái mà Thạch hướng dẫn này giao diện đơn giản mà lại đẹp nữa, cần gì rắc rối, cứ thế này mà sử dụng lại hay.

xe chevrolet

Mình cũng đã thiết kế một vài website cho mình bằng wordpress và thấy rất ok trong đó có trang xe chevrolet đã làm được hơn 1 năm load nhanh và dễ dàng cập nhật thông tin. Bạn nào cần tham khảo hoặc có câu hỏi có thể call mình share thông tin cho bạn

david

cho mình xin face bạn ik

tuan

web bạn làm mất bao lâu

Thanh Tuấn

Mình có làm trang sử dụng theme share. Bạn có cách nào tối ưu giao diện cho nhẹ load nhanh ko? Site mình: https://quattudien.vn/

Fantasy

Làm cách nào để đưa vào 1 website có sẵn ta

Chung cư MHD Trung Văn

Mình không chỉnh được màu

Chung cư One18

chỉnh màu sp như nào thạch chỉ mình với

Công Tuyến

view suocre lên rồi xem class thế nào và chỉnh, Bạn chưa nắm vững css à?

hoàng

Anh cho e hỏi làm sao để chỉnh màu của giá sản phẩm là màu đỏ

tuấn

Cho mình hỏi mình muốn 1 sản phẩm có nhiều mức giá dựa theo số lượng đặt mua, ví dụ mua 1 chiếc thì giá là 100K/chiếc, mua 2-10 chiếc thì giá là 90K/chiếc, mua 11 chiếc trở lên giá 80K/chiếc chẳng hạn thì làm thế nào?

Fantasy

Cái này chắc bạn nên dùng Opencart Hoặc Mangato thì hay hơn!

nhat

cho em hỏi khi tao menu sao ko lấy được phần trong danh mục sản phẩm vậy

ndtoan

Cho hỏi là em tạo dạnh mục sản phẩm ngay trên Main Menu, nhưng danh mục quá dài nên em muốn chia làm nhiều cột bằng nhau thì phải làm sao?

Thang Nguyen

Khi import database vào phpmyadmin từ Godaddy về Xampp v3.2.2 mà bị lỗi import này thì có phải file sql của godaddy không tương thích với xampp ko a Thạch phạm nhỉ? Và phải sửa bằng cách nào? A chỉ giáo giúp, thanks 🙂 Static analysis: 25 errors were found during analysis. Unexpected character. (near “” at position 0) Unexpected character. (near “” at position 1) Unexpected character. (near “” at position 2) Unexpected character. (near “” at position 3) Unexpected character. (near “” at position 4) Unexpected character. (near “” at position 8) Unexpected character. (near “}” at position… Xem thêm »

Cong pho

Hóng phần giỏ hàng thanh toán hihi

tuan

thach yeu quy

tuan

hi

Bột sắn

Theo như anh Thạch hướng dẫn thì có thể làm được rồi, nhưng mà vấn đề em lo nhất vẫn là bảo mật website anh ạ, có mấy lần không biết có phải bị tấn công không mà website của e nó cứ bị lỗi hoài vậy đó, đơn hàng gửi về email mà còn bị tấn công lấy đi nữa, chán lắm anh ạ!! 🙁

Nhung

Có thể giúp em được không ?
Em đang làm đồ án về phần này mà cứ lỗi liên tục 🙁

Phu

Hay quá. thanks a

Nguyễn Huy Vũ

Anh Thạch ơi.Cho em hỏi 1 tí.Trang giỏ hàng của em nó không hiện hình ảnh sản phẩm khi thanh toán.Anh có cách nào giúp em với.Em thử mọi cách mà vẫn không được.Mong anh giúp đỡ.Cảm ơn anh nhiều.Trang của em http://vietmayhome.vn/

NGO QUANG DAO

Series rất dễ hiểu ?

Nhung

Có thể giúp em được không ?
Em đang làm đồ án về phần này mà cứ lỗi liên tục 🙁

lâm tac

hay

hồ phúc đức

Chào bạn Thach Pham! Bạn cho mình hỏi form ” để lại bình luận giống như website của bạn” thì mình dùng plugin nào để tạo giống vậy bạn?
Thanks bạn

Tran Hung

Comments – wpdiscuz plugin
Link down về ở đây: https://vi.wordpress.org/plugins/wpdiscuz/screenshots/

Le Bao

Muốn nó hiện theo danh mục sản phẩm thì thế nào hả ThachPham, và thêm widget nữa

33
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x