Series:

Shop đơn giản với WordPress

Serie hướng dẫn làm một trang shop đơn giản trên WordPress bằng việc áp dụng kiến thức Custom Post Type, Custom TaxonomyMeta Box.