Trang chủ Wordpress Lỗi 0-day của WordPress 4.7.4 và nó có nguy hại không?