Trang chủ Web DevelopmentPHP [PHP cơ bản] Toán tử thông dụng

[PHP cơ bản] Toán tử thông dụng

bởi Thạch Phạm
0 bình luận 7,K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay
Bài này thuộc phần 9 của 15 phần trong serie PHP cho WordPress Developer

Khi sử dụng PHP, ngoài việc sử dụng các biến và dữ liệu thì bạn không thể không dùng đến các ký tự toán tử. Toán tử trong PHP có thể làm các việc như tính toán, so sánh hoặc chắp nối giá trị. Nhưng trong bài này, mình chỉ trình bày đến các toán tử thông dụng vì có nhiều toán tử chúng ta ít dùng đến.

Tham khảo: Danh sách đầy đủ các toán tử trong PHP.

Toán tử số học

Là các toán tử được sử dụng để tính toán các giá trị như cộng trừ nhân chia.

Các toán tử này gồm có:

Khuyến mãi Black Friday
 • + : Cộng giá trị
 • - : Trừ giá trị
 • * : Nhân giá trị
 • / : Chia giá trị

<?php
// Các biến mặc định
$a = 5;
$b = 10;
$x = null;

// Tính toán
echo $x = 5 + 10 . ‘<br/>’; // cộng
echo $x = 5 – 10 . ‘<br/>’; // trừ
echo $x = 5 * 10 . ‘<br/>’; // nhân
echo $x = 5 / 10 . ‘<br/>’; // chia
?>

Toán tử so sánh

Nếu bạn cần so sánh giữa các giá trị với nhau thì có thể sử dụng các toán tử dưới đây:

 • == : bằng nhau
 • > : Lớn hơn
 • >= : Lớn hoặc bằng nhau
 • < : Nhỏ hơn
 • <= : Nhỏ hơn hoặc bằng nhau
 • != : Không bằng nhau

<?php
// Các biến mặc định
$a = 5;
$b = 10;
$x = null;

$x = 5 == 10;
var_dump( $x ); // Nếu bằng nhau nó sẽ trả về true, không bằng nhau sẽ trả về false
?>

Bạn lưu ý ở các toán tử trên, bạn đừng nhầm lẫn giữa toán tử so sánh bằng nhau (==) với toán tử gán (=) nhé. Toán tử = nghĩa là bạn gán cho cái gì đó một giá trị nào đó.

Lời kết

Kết thúc bài học này, có lẽ bạn đã thừa sức viết một chương trình đơn giản để tính toán rồi đó nhỉ? Nếu bạn nghĩ là bạn có thể tính bằng PHP được, hãy thử sức ở phần bài tập nhé.

Bài tập thực hành

Hãy tạo ra một phép tính với các biến và giá trị như sau:

 1. Tạo một biến n1 với giá trị là 100.
 2. Tạo một biến n2 với giá trị là 50.
 3. Tạo một biến mul_n với giá trị là n1 nhân n2.
 4. Tạo một biến div_n với giá trị là mul_n chia 2.
 5. In biến div_n ra ngoài.
 6. So sánh xem nó có bằng 200 hay không và dump kết quả ra ngoài. Có thể đặt giá trị sau khi so sánh vào một biến.

Lời giải


<?php
$n1 = 100;
$n2 = 5;
$mul_n = $n1 * $n2;
$div_n = $mul_n / 2;
$so_sanh = $div_n == 200;

echo $div_n . ‘<br/>’;
var_dump($so_sanh);
?>

3/5 - (2 bình chọn)

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.