Trang chủ Web DevelopmentPHP [PHP cơ bản] Class và Object (Lớp và Đối tượng)