Trang chủ Web DevelopmentPHP [PHP cơ bản] Các kiểu dữ liệu (Data Type)

[PHP cơ bản] Các kiểu dữ liệu (Data Type)

bởi Thạch Phạm
2 bình luận 7,K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay
Bài này thuộc phần 8 của 15 phần trong serie PHP cho WordPress Developer

Khi sử dụng biến mà bạn đã học ở bài trước, bạn cũng đã biết rằng trong biến có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Ở các ví dụ trước chúng ta hầu như đã làm quen với dữ liệu kiểu chuỗi (string), nhưng trong bài này mình sẽ giải thích kỹ hơn về loại giá trị kiểu chuỗi này cũng như giới thiệu khái quát qua nhiều kiểu dữ liệu khác nữa, nhưng có một số loại dữ liệu bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở các bài sau.

Dữ liệu kiểu chuỗi (String)

Kiểu dữ liệu string là một giá trị kiểu chuỗi văn bản, ví dụ như thiết lập tên, địa chỉ,…Và khi viết chuỗi trong PHP, nó phải được đặt vào dấu nháy đơn (') hoặc nháy đôi (").


<?php
$ten = ‘Phạm Ngọc Thạch’;
echo $ten;

$dia_chi = "Kungsgatan 13.";
echo $dia_chi;
?>

Việc sử dụng nháy đơn hay nháy đôi cũng như nhau cả, nhưng nó có một vài khác biệt mà bạn nên lưu ý khi sử dụng.

Khuyến mãi Black Friday

Khi nào dùng nháy đơn?

Dùng nháy đơn khi bạn in ra một chuỗi dữ liệu không chứa các ký tự đặc biệt và không có nhu cầu sử dụng các ký tự chuỗi đặc biệt.


<?php
$ten = ‘Phạm Ngọc Thạch’;
echo $ten;
?>

Khi nào dùng nháy đôi?

Bạn nên dùng nháy đôi khi dữ liệu chuỗi bạn cần sử dụng các ký tự đặc biệt hoặc muốn khai báo tên biến vào mà không cần nối chuỗi.

Ví dụ như mình có thể viết các ký tự đặc biệt như ", $ vào giá trị chuỗi mà không bị PHP hiểu lầm là chúng ta cần đóng chuỗi hay khai báo biến.


<?php
$hello = "Bạn có thể viết dấu \" vào giá trị với dấu \\ đằng trước ký tự.";
echo $hello;
?>

Nghĩa là bạn cần viết ký tự đặc biệt nào thì cứ khai báo thêm dấu \ đằng trước nó là đượ. Ví dụ: \" để khai báo dấu ".

Ngoài ra nó còn có một số ký tự đặc biệt thường dùng khác với chức năng nhất định đó là:

 • \n – In chuỗi với một dòng.
 • \t – In chuỗi với một tab.

<?php
// Sử dụng \n
$poet = "Rose are red. \nViolet are blue. \nWordPress is hard. \nPHP hard too.";
echo ‘<pre>’ . $poet . ‘</pre>’;

// Sử dụng \t
$sample_t = "Bạn có thể viết\n\t thụt vào";
echo ‘<pre>’ . $sample_t . ‘</pre>’;
?>

Lưu ý, các ký tự đặc biệt như \t hay \n sẽ không hiển thị đúng định dạng khi in ra trình duyệt mà chỉ có thể thấy nếu bọc vào thẻ <pre> vì trình duyệt không hiểu.

Nối chuỗi

Trong PHP, khi bạn cần nối chuỗi dữ liệu với một biến, hàm hoặc hằng thì sử dụng dấu chấm (.) để nối lại với nhau.

<?php echo ‘Địa chỉ website là ‘ . get_bloginfo(‘url’); ?>

Dữ liệu kiểu số tự nhiên (Integer)

Dữ liệu kiểu số tự nhiên khi khai báo sẽ không đặt trong dấu nháy đôi hoặc nháy đơn.


<?php
$number = 5; // Đây là một số tự nhiên
$another_number = ‘5’; // Đây là một chuỗi
?>

Dữ liệu kiểu số trôi nổi (Floating Numer)

Giống như kiểu số tự nhiên, nhưng dữ liệu kiểu số trôi nổi sẽ sử dụng cho các giá trị số thập phân hoặc số mũ:


<?php
$a = 99.99;
echo $a . ‘<br/>’;

$b = 45.55;
echo $b . ‘<br/>’;

$c = 7E-10;
printf( ‘.%E’, $c );
?>

Dữ liệu kiểu logic (Boolean)

Dữ liệu kiểu logic chỉ có 2 dạng giá trị true hoặc là false. Được sử dụng để kiểm tra một cái gì đó với các điều kiện rẽ nhánh như if else chẳng hạn.

[code lang=”php”]
&lt;?php
$x = true;
$y = false;
?&gt;
[/code]

Dữ liệu kiểu mảng (Array)

Đây là một kiểu dữ liệu rất quan trọng và thường được sử dụng nên ở đây mình chỉ nói khái quát, còn chi tiết sẽ có phần riêng cho nó.

Mảng nghĩa là tập hợp nhiều giá trị được chứa trong một biến. Mỗi giá trị sẽ có một khoá (key) riêng để đại diện cho nó.


<?php
$x = true;
$y = false;
?>

Thông tin thêm: Hàm var_dump() là một hàm có sẵn trong PHP, được sử dụng để xem thông tin một biến.

Dữ liệu kiểu đối tượng (Object)

Đây là một loại dữ liệu nâng cao mà mình sẽ nói kỹ hơn ở phần lập trình hướng đối tượng (OOP). Một đối tượng nghĩa là một biến được tạo ra từ một lớp (class) code.


<?php
class ThachPham_Demo {

function get()
{
return ‘Helo, OOP’;
}
}
$thachpham_object = new ThachPham_Demo;
echo $thachpham_object->get();
?>

Dư liệu rỗng (null)

Dữ liệu rỗng nghĩa là nó được khai báo trong bộ nhớ nhưng chưa có giá trị.


<?php
$name = null;
var_dump( $name );
?>

Lời kết

Trong bài này, các bạn đã hiểu qua một số kiểu dữ liệu trong PHP và từng kiểu dữ liệu sẽ có vai trò như thế nào. Trong đó, bạn nên thực hành viết dữ liệu kiểu chuỗi cho thuần thục, tập cách nối một chuỗi với một biến trong PHP để đỡ phải gặp vấn đề về cú pháp.

Tham khảo:

Bài tập thực hành

Trả lời các câu hỏi sau:

 1. Có thể sử dụng số trong dữ liệu kiểu chuỗi không, và cách viết thế nào?
 2. Sự khác nhau giữa dữ liệu kiểu mảng và dữ liệu kiểu chuỗi.
 3. Các kiểu dữ liệu nào không cần khai báo trong nháy đôi hoặc nháy đơn?
 4. Có thể viết biến vào dữ liệu kiểu chuỗi không?
 5. Làm thế nào để tránh lỗi PHP hiểu lầm một chuỗi dữ liệu và một biến?

Trả lời:

 1. Có thể sử dụng số nhưng số đó PHP sẽ được hiểu là giá trị kiểu chuỗi. Viết số vào cặp dấu nháy đơn hoặc nháy đôi.
 2. Dữ liệu kiểu mảng sẽ có nhiều giá trị, dữ liệu kiểu chuỗi chỉ có một giá trị.
 3. Chỉ có dữ liệu kiểu chuỗi là cần khai báo vào cặp nháy đơn hoặc nháy đôi. Các kiểu còn lại không cần.
 4. Được, nhưng phải đặt trong dấu nháy đôi.
 5. Đó là sử dụng dấu \$ hoặc sử dụng dấu nháy đơn khi khai báo chuỗi.
5/5 - (1 bình chọn)
2 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.