Trang chủ Web DevelopmentJavascript [Thực hành DOM] Kiểm tra thông tin hợp lệ