Trang chủ Linux WebserverNGINX LEMP cho VPS [Phần 1] – Cài đặt NGINX và PHP-FPM

LEMP cho VPS [Phần 1] – Cài đặt NGINX và PHP-FPM

bởi Thạch Phạm
23 bình luận 7,2K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay
Bài này thuộc phần 1 của 9 phần trong serie LEMP cho VPS

Với sự bủng nổ và số lượng người dùng NGINX không ngừng tăng thì hiện nay NGINX ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi không kém phần Apache, do đó nếu bây giờ bạn sử dụng NGINX thì cũng không khó để tìm các bài hướng dẫn cấu hình chi tiết.

Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn qua cho bạn cách cài đặt NGINX để làm Webserver và các cấu hình cần thiết. Hãy nên nhớ, serie này mình sẽ hướng dẫn sử dụng NGINX làm Webserver chứ không phải Proxy Server để kết hợp với Apache nên mong bạn đừng lẫn lộn.

I. Tại sao NGINX lại nhanh hơn Apache?

Hầu hết các Webserver hiện nay đều xử lý các truy vấn từ máy khách đến máy chủ bằng các thread (bạn cứ hiểu thread là một cỗ máy giúp nó xử lý truy vấn), và mỗi truy vấn khách sẽ được server xử lý bằng một thread riêng biệt cho đến khi nó hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, ổ cứng trên server sẽ mất nhiều thời gian hơn để giải phóng các thread đã hoàn thành nhiệm vụ, và việc tạo ra nhiều thread cũng sẽ làm server tiêu hao rất nhiều tài nguyên (CPU, RAM).

NGINX sinh ra là để khắc phục nhược điểm đó, nó không phụ thuộc vào số lượng thread trên server mà bạn sẽ có quyền phân chia tổng số thread trên server ra số lượng worker processes tùy thích và các worker processes này sẽ lặp lại quá trình trong mỗi truy vấn gửi tới server mà không cần máy chủ tạo ra thread riêng.

Khuyến mãi Black Friday

nginx-worker-process

Các worker cũng không thể tốn nhiều tài nguyên để xử lý và nó cũng không tự chặn lẫn nhau như Apache để giải phóng bộ nhớ vì nó sử dụng kỹ thuật Tải không đồng bộ (Asynchronous). Nghĩa là nó sẽ được xử lý luân phiên nhau theo một chu kỳ.

Còn rất nhiều nữa nhưng có thể trong bài này mình không thể nhắc qua hết mà mình chỉ cần bạn biết tại sao NGINX lại mạnh hơn Apache mà thôi.

Xem thêm: How is NGINX different from Apache.

II. Nạp package cần thiết

Đầu tiên bạn hãy nhớ rằng, serie này mình viết dành cho hệ điều hành CentOS 6.5 trở lên nên bạn cần có một VPS sử dụng CentOS 6.5 và chưa cài bất cứ cái gì vào.

Do cả NGINX và PHP-FPM đều không có sẵn trong gói Yum mặc định của CentOS nên chúng ta phải nạp một package từ bên ngoài vào.
Với package này bạn sẽ cài được NGINX 1.6.2 và PHP/PHP-FPM mới nhất.

Bạn chạy lần lượt 2 lệnh sau:

[bash]
# CentOS 32-Bit
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

# CentOS 64-Bit
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
[/bash]

Sau đó tạo 1 file tên là nginx.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/ rồi copy đoạn dưới đây vào:

[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

Nếu bạn muốn dùng NGINX bản mới nhất thì dùng đoạn dưới:


[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

III. Cài đặt NGINX và PHP-FPM

Trước khi cài đặt, hãy tiến hành tắt SELinux đi bằng cách mở file /etc/sysconfig/selinux và tìm SELINUX= rồi sửa thành như dưới đây:

SELINUX=disabled

Sửa xong, hãy gõ lệnh reboot để khởi động lại máy chủ và đăng nhập vào lại SSH.

Sau đó là cài NGINX và PHP cùng các module cần thiết:

[bash]yum –enablerepo=remi,remi-php56 install nginx php-fpm php-mysql php-common php-mbstring php-mcrypt php-gd[/bash]

Lưu ý thêm là nếu sau này bạn cần cài thêm công cụ gì thì tốt nhất nên chạy lệnh yum là yum --enablerepo=remi,remi-php56 để được cài nhiều chức năng hơn, phiên bản mới hơn và tương thích với PHP 5.6

Một số tên ứng dụng có thể bạn muốn cài đặt

 • php-pecl-memcached – Memcached Server
 • php-pecl-memcache – extension chạy Memcached dành cho PHP
 • php-opcache – Zend Opcache
 • apcu – APC Opcode Cache

Output trả về:

Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
epel/metalink                      | 16 kB   00:00
 * base: centos.mirror.iweb.ca
 * epel: epel.mirrors.ovh.net
 * extras: centos.mirror.iweb.ca
 * remi: rpms.famillecollet.com
 * remi-php56: rpms.famillecollet.com
 * updates: centos.mirror.iweb.ca
base                           | 3.7 kB   00:00
epel                           | 4.4 kB   00:00
epel/primary_db                     | 5.3 MB   00:01
extras                          | 3.3 kB   00:00
extras/primary_db                    | 28 kB   00:00
nginx                          | 2.9 kB   00:00
nginx/primary_db                     | 35 kB   00:00
remi                           | 2.9 kB   00:00
remi/primary_db                     | 743 kB   00:00
remi-php56                        | 2.9 kB   00:00
remi-php56/primary_db                  | 168 kB   00:00
updates                         | 3.4 kB   00:00
updates/primary_db                    | 149 kB   00:00
Package php-mysql is obsoleted by php-mysqlnd, trying to install php-mysqlnd-5.6               .2-1.el6.remi.i686 instead
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package nginx.i386 0:1.6.2-1.el6.ngx will be installed
---> Package php-common.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: php-pecl-zip(x86-32) for package: php-common-5.6.2-1.               el6.remi.i686
--> Processing Dependency: php-pecl-jsonc(x86-32) for package: php-common-5.6.2-               1.el6.remi.i686
---> Package php-fpm.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
---> Package php-gd.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: gd-last(x86-32) >= 2.1.0-3 for package: php-gd-5.6.2-               1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libvpx.so.1 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libt1.so.5 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libpng12.so.0 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i6               86
--> Processing Dependency: libjpeg.so.62 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i6               86
--> Processing Dependency: libgd.so.3 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libfreetype.so.6 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi               .i686
--> Processing Dependency: libXpm.so.4 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libX11.so.6 for package: php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686
---> Package php-mbstring.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
---> Package php-mcrypt.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: libmcrypt.so.4 for package: php-mcrypt-5.6.2-1.el6.re               mi.i686
--> Processing Dependency: libltdl.so.7 for package: php-mcrypt-5.6.2-1.el6.remi               .i686
---> Package php-mysqlnd.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: php-pdo(x86-32) = 5.6.2-1.el6.remi for package: php-m               ysqlnd-5.6.2-1.el6.remi.i686
--> Running transaction check
---> Package freetype.i686 0:2.3.11-14.el6_3.1 will be installed
---> Package gd-last.i686 0:2.1.0-3.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: libtiff.so.3 for package: gd-last-2.1.0-3.el6.remi.i6               86
--> Processing Dependency: libfontconfig.so.1 for package: gd-last-2.1.0-3.el6.r               emi.i686
---> Package libX11.i686 0:1.6.0-2.2.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libX11-common = 1.6.0-2.2.el6 for package: libX11-1.6               .0-2.2.el6.i686
--> Processing Dependency: libxcb.so.1 for package: libX11-1.6.0-2.2.el6.i686
---> Package libXpm.i686 0:3.5.10-2.el6 will be installed
---> Package libjpeg-turbo.i686 0:1.2.1-3.el6_5 will be installed
---> Package libmcrypt.i686 0:2.5.8-9.el6 will be installed
---> Package libpng.i686 2:1.2.49-1.el6_2 will be installed
---> Package libtool-ltdl.i686 0:2.2.6-15.5.el6 will be installed
---> Package libvpx.i686 0:1.3.0-5.el6_5 will be installed
---> Package php-pdo.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
---> Package php-pecl-jsonc.i686 0:1.3.6-1.el6.remi.5.6.1 will be installed
--> Processing Dependency: /usr/bin/pecl for package: php-pecl-jsonc-1.3.6-1.el6               .remi.5.6.1.i686
--> Processing Dependency: /usr/bin/pecl for package: php-pecl-jsonc-1.3.6-1.el6               .remi.5.6.1.i686
---> Package php-pecl-zip.i686 0:1.12.4-2.el6.remi.5.6 will be installed
---> Package t1lib.i686 0:5.1.2-6.el6_2.1 will be installed
--> Running transaction check
---> Package fontconfig.i686 0:2.8.0-5.el6 will be installed
---> Package libX11-common.noarch 0:1.6.0-2.2.el6 will be installed
---> Package libtiff.i686 0:3.9.4-10.el6_5 will be installed
---> Package libxcb.i686 0:1.9.1-2.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libXau.so.6 for package: libxcb-1.9.1-2.el6.i686
---> Package php-pear.noarch 1:1.9.5-3.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: php-xml for package: 1:php-pear-1.9.5-3.el6.remi.noar               ch
--> Processing Dependency: php-posix for package: 1:php-pear-1.9.5-3.el6.remi.no               arch
--> Processing Dependency: php-cli for package: 1:php-pear-1.9.5-3.el6.remi.noar               ch
--> Running transaction check
---> Package libXau.i686 0:1.0.6-4.el6 will be installed
---> Package php-cli.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
---> Package php-process.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
---> Package php-xml.i686 0:5.6.2-1.el6.remi will be installed
--> Processing Dependency: libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.24) for package: php-xml-5.6               .2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.22) for package: php-xml-5.6               .2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.18) for package: php-xml-5.6               .2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.13) for package: php-xml-5.6               .2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libxslt.so.1(LIBXML2_1.0.11) for package: php-xml-5.6               .2-1.el6.remi.i686
--> Processing Dependency: libxslt.so.1 for package: php-xml-5.6.2-1.el6.remi.i6               86
--> Processing Dependency: libexslt.so.0 for package: php-xml-5.6.2-1.el6.remi.i               686
--> Running transaction check
---> Package libxslt.i686 0:1.1.26-2.el6_3.1 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package      Arch    Version           Repository   Size
================================================================================
Installing:
 nginx       i386    1.6.2-1.el6.ngx       nginx     343 k
 php-common     i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   1.0 M
 php-fpm      i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   1.3 M
 php-gd       i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   69 k
 php-mbstring    i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   955 k
 php-mcrypt     i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   41 k
 php-mysqlnd    i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   3.7 M
Installing for dependencies:
 fontconfig     i686    2.8.0-5.el6         base      186 k
 freetype      i686    2.3.11-14.el6_3.1      base      363 k
 gd-last      i686    2.1.0-3.el6.remi      remi      134 k
 libX11       i686    1.6.0-2.2.el6        base      591 k
 libX11-common   noarch   1.6.0-2.2.el6        base      192 k
 libXau       i686    1.0.6-4.el6         base      24 k
 libXpm       i686    3.5.10-2.el6        base      50 k
 libjpeg-turbo   i686    1.2.1-3.el6_5        base      177 k
 libmcrypt     i686    2.5.8-9.el6         epel      94 k
 libpng       i686    2:1.2.49-1.el6_2      base      184 k
 libtiff      i686    3.9.4-10.el6_5       base      339 k
 libtool-ltdl    i686    2.2.6-15.5.el6       base      45 k
 libvpx       i686    1.3.0-5.el6_5        base      490 k
 libxcb       i686    1.9.1-2.el6         base      115 k
 libxslt      i686    1.1.26-2.el6_3.1      base      451 k
 php-cli      i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   3.8 M
 php-pdo      i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   108 k
 php-pear      noarch   1:1.9.5-3.el6.remi     remi      375 k
 php-pecl-jsonc   i686    1.3.6-1.el6.remi.5.6.1   remi-php56   48 k
 php-pecl-zip    i686    1.12.4-2.el6.remi.5.6    remi-php56   273 k
 php-process    i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   54 k
 php-xml      i686    5.6.2-1.el6.remi      remi-php56   201 k
 t1lib       i686    5.1.2-6.el6_2.1       base      152 k

Transaction Summary
================================================================================
Install   30 Package(s)

Total download size: 16 M
Installed size: 46 M
Is this ok [y/N]: y^[[3~
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/30): fontconfig-2.8.0-5.el6.i686.rpm                        | 186 kB   00:00
(2/30): freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686.rpm                      | 363 kB   00:00
(3/30): gd-last-2.1.0-3.el6.remi.i686.rpm                       | 134 kB   00:00
(4/30): libX11-1.6.0-2.2.el6.i686.rpm                         | 591 kB   00:00
(5/30): libX11-common-1.6.0-2.2.el6.noarch.rpm      | 192 kB   00:00
(6/30): libXau-1.0.6-4.el6.i686.rpm           | 24 kB   00:00
(7/30): libXpm-3.5.10-2.el6.i686.rpm           | 50 kB   00:00
(8/30): libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686.rpm       | 177 kB   00:00
(9/30): libmcrypt-2.5.8-9.el6.i686.rpm          | 94 kB   00:00
(10/30): libpng-1.2.49-1.el6_2.i686.rpm         | 184 kB   00:00
(11/30): libtiff-3.9.4-10.el6_5.i686.rpm         | 339 kB   00:00
(12/30): libtool-ltdl-2.2.6-15.5.el6.i686.rpm      | 45 kB   00:00
(13/30): libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686.rpm          | 490 kB   00:00
(14/30): libxcb-1.9.1-2.el6.i686.rpm           | 115 kB   00:00
(15/30): libxslt-1.1.26-2.el6_3.1.i686.rpm        | 451 kB   00:00
(16/30): nginx-1.6.2-1.el6.ngx.i386.rpm         | 343 kB   00:00
(17/30): php-cli-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm        | 3.8 MB   00:01
(18/30): php-common-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm      | 1.0 MB   00:00
(19/30): php-fpm-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm                                      | 1.3 MB   00:00
(20/30): php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm                                      | 69 kB   00:00
(21/30): php-mbstring-5.6.2-1.el6.rem (63%) 16% [====            ] 0               (21/30): php-mbstring-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm     | 955 kB   00:00
(22/30): php-mcrypt-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm      | 41 kB   00:00
(23/30): php-mysqlnd-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm      | 3.7 MB   00:01
(24/30): php-pdo-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm        | 108 kB   00:00
(25/30): php-pear-1.9.5-3.el6.remi.noarch.rpm      | 375 kB   00:00
(26/30): php-pecl-jsonc-1.3.6-1.el6.remi.5.6.1.i686.rpm | 48 kB   00:00
(27/30): php-pecl-zip-1.12.4-2.el6.remi.5.6.i686.rpm   | 273 kB   00:00
(28/30): php-process-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm      | 54 kB   00:00
(29/30): php-xml-5.6.2-1.el6.remi.i686.rpm        | 201 kB   00:00
(30/30): t1lib-5.1.2-6.el6_2.1.i686.rpm         | 152 kB   00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                      925 kB/s | 16 MB   00:17
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 00f97f56: NOKEY
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
Importing GPG key 0x00F97F56:
 Userid : Remi Collet 
 Package: remi-release-6.5-1.el6.remi.noarch (installed)
 From  : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
Is this ok [y/N]: y
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0608b895: NOKEY
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6
Importing GPG key 0x0608B895:
 Userid : EPEL (6) 
 Package: epel-release-6-8.noarch (installed)
 From  : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6
Is this ok [y/N]: y
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
 Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [##                               Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [#####                             Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [#######                            Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [#########                           Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [################                        Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [#######################                    Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [##############################                 Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686 [###############################                Installing : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686                                            1/30
 Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [                                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [####                              Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [########                            Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [############                          Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [#################                        Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [#####################                      Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [#########################                    Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [##############################                 Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686 [################################                Installing : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686                                             2/30
 Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [                                 Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [#####                               Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [##########                             Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [##############                           Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################                        Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [#########################                     Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###########################                    Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [#################################                 Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686 [###################################                Installing : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686                                              3/30
 Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [                                   Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [##                                  Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [#####                                 Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [#######                                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [##########                              Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [#############                             Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [################                           Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [###################                          Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [#####################                         Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [########################                       Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [###########################                      Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [##############################                    Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [#################################                   Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [###################################                  Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686 [######################################                Installing : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686                                                4/30
 Installing : libX11-common-1.6.0-2.2.el6.noarch [#                              Installing : libX11-common-1.6.0-2.2.el6.noarch             5/30
 Installing : fontconfig-2.8.0-5.el6.i686                 6/30
 Installing : libtiff-3.9.4-10.el6_5.i686                 7/30
 Installing : libmcrypt-2.5.8-9.el6.i686                 8/30
 Installing : libxslt-1.1.26-2.el6_3.1.i686                9/30
 Installing : php-process-5.6.2-1.el6.remi.i686             10/30
 Installing : php-xml-5.6.2-1.el6.remi.i686               11/30
 Installing : php-cli-5.6.2-1.el6.remi.i686                              12/30
 Installing : 1:php-pear-1.9.5-3.el6.remi.noarch                            13/30
 Installing : php-common-5.6.2-1.el6.remi.i686              14/30

WARNING : These php-* RPM are not official Fedora / Red Hat build and
overrides the official ones. Don't file bugs on Fedora Project nor Red Hat.

Use dedicated forums http://forums.famillecollet.com/

 Installing : php-pecl-jsonc-1.3.6-1.el6.remi.5.6.1.i686         15/30
 Installing : php-pecl-zip-1.12.4-2.el6.remi.5.6.i686          16/30
 Installing : php-pdo-5.6.2-1.el6.remi.i686               17/30
 Installing : libXau-1.0.6-4.el6.i686                  18/30
 Installing : libxcb-1.9.1-2.el6.i686                  19/30
 Installing : libX11-1.6.0-2.2.el6.i686                 20/30
 Installing : libXpm-3.5.10-2.el6.i686                  21/30
 Installing : gd-last-2.1.0-3.el6.remi.i686               22/30
 Installing : t1lib-5.1.2-6.el6_2.1.i686                 23/30
 Installing : libtool-ltdl-2.2.6-15.5.el6.i686              24/30
 Installing : php-mcrypt-5.6.2-1.el6.remi.i686              25/30
 Installing : php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686                26/30
 Installing : php-mysqlnd-5.6.2-1.el6.remi.i686             27/30
 Installing : php-mbstring-5.6.2-1.el6.remi.i686             28/30
 Installing : php-fpm-5.6.2-1.el6.remi.i686                              29/30
 Installing : nginx-1.6.2-1.el6.ngx.i386                                30/30
----------------------------------------------------------------------

Thanks for using nginx!

Please find the official documentation for nginx here:
* http://nginx.org/en/docs/

Commercial subscriptions for nginx are available on:
* http://nginx.com/products/

----------------------------------------------------------------------
 Verifying : libtiff-3.9.4-10.el6_5.i686                                1/30
 Verifying : gd-last-2.1.0-3.el6.remi.i686                               2/30
 Verifying : php-pecl-jsonc-1.3.6-1.el6.remi.5.6.1.i686                        3/30
 Verifying : php-common-5.6.2-1.el6.remi.i686                             4/30
 Verifying : php-pecl-zip-1.12.4-2.el6.remi.5.6.i686                          5/30
 Verifying : libtool-ltdl-2.2.6-15.5.el6.i686                             6/30
 Verifying : libX11-1.6.0-2.2.el6.i686                                 7/30
 Verifying : libXau-1.0.6-4.el6.i686                                  8/30
 Verifying : php-pdo-5.6.2-1.el6.remi.i686                               9/30
 Verifying : libvpx-1.3.0-5.el6_5.i686                                10/30
 Verifying : nginx-1.6.2-1.el6.ngx.i386                                11/30
 Verifying : php-mcrypt-5.6.2-1.el6.remi.i686                             12/30
 Verifying : php-process-5.6.2-1.el6.remi.i686                            13/30
 Verifying : fontconfig-2.8.0-5.el6.i686                               14/30
 Verifying : libxcb-1.9.1-2.el6.i686                                 15/30
 Verifying : 1:php-pear-1.9.5-3.el6.remi.noarch                            16/30
 Verifying : php-gd-5.6.2-1.el6.remi.i686                               17/30
 Verifying : php-mbstring-5.6.2-1.el6.remi.i686                            18/30
 Verifying : freetype-2.3.11-14.el6_3.1.i686                             19/30
 Verifying : php-xml-5.6.2-1.el6.remi.i686                              20/30
 Verifying : 2:libpng-1.2.49-1.el6_2.i686                               21/30
 Verifying : libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.i686                             22/30
 Verifying : libX11-common-1.6.0-2.2.el6.noarch                            23/30
 Verifying : t1lib-5.1.2-6.el6_2.1.i686                                24/30
 Verifying : php-mysqlnd-5.6.2-1.el6.remi.i686                            25/30
 Verifying : libxslt-1.1.26-2.el6_3.1.i686                              26/30
 Verifying : libXpm-3.5.10-2.el6.i686                                 27/30
 Verifying : php-cli-5.6.2-1.el6.remi.i686                              28/30
 Verifying : php-fpm-5.6.2-1.el6.remi.i686                              29/30
 Verifying : libmcrypt-2.5.8-9.el6.i686                                30/30

Installed:
 nginx.i386 0:1.6.2-1.el6.ngx    php-common.i686 0:5.6.2-1.el6.remi  php-fpm.i686 0:5.6.2-1.el6.remi
 php-gd.i686 0:5.6.2-1.el6.remi   php-mbstring.i686 0:5.6.2-1.el6.remi php-mcrypt.i686 0:5.6.2-1.el6.remi
 php-mysqlnd.i686 0:5.6.2-1.el6.remi

Dependency Installed:
 fontconfig.i686 0:2.8.0-5.el6              freetype.i686 0:2.3.11-14.el6_3.1
 gd-last.i686 0:2.1.0-3.el6.remi             libX11.i686 0:1.6.0-2.2.el6
 libX11-common.noarch 0:1.6.0-2.2.el6          libXau.i686 0:1.0.6-4.el6
 libXpm.i686 0:3.5.10-2.el6               libjpeg-turbo.i686 0:1.2.1-3.el6_5
 libmcrypt.i686 0:2.5.8-9.el6              libpng.i686 2:1.2.49-1.el6_2
 libtiff.i686 0:3.9.4-10.el6_5              libtool-ltdl.i686 0:2.2.6-15.5.el6
 libvpx.i686 0:1.3.0-5.el6_5               libxcb.i686 0:1.9.1-2.el6
 libxslt.i686 0:1.1.26-2.el6_3.1             php-cli.i686 0:5.6.2-1.el6.remi
 php-pdo.i686 0:5.6.2-1.el6.remi             php-pear.noarch 1:1.9.5-3.el6.remi
 php-pecl-jsonc.i686 0:1.3.6-1.el6.remi.5.6.1      php-pecl-zip.i686 0:1.12.4-2.el6.remi.5.6
 php-process.i686 0:5.6.2-1.el6.remi           php-xml.i686 0:5.6.2-1.el6.remi
 t1lib.i686 0:5.1.2-6.el6_2.1

Complete!

Kích hoạt NGINX, PHP và thêm 2 ứng dụng này vào danh sách ứng dụng tự khởi động nếu reboot server (gõ lần lượt các lệnh):

[bash]service nginx start
service php-fpm start
chkconfig php-fpm on
chkconfig nginx on[/bash]

Output trả về:

[root@lempstack ~]# service nginx start
Starting nginx:                      [ OK ]
[root@lempstack ~]# service php-fpm start
Starting php-fpm:                     [ OK ]
[root@lempstack ~]# chkconfig php-fpm on
[root@lempstack ~]# chkconfig nginx on

Kiểm tra phiên bản NGINX và PHP-FPM:

[bash]nginx -v
php-fpm -v[/bash]

[root@lempstack ~]# php-fpm -v
PHP 5.6.1 (fpm-fcgi) (built: Oct 3 2014 07:29:26)
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
[root@lempstack ~]# nginx -v
nginx version: nginx/1.6.2

 

Bây giờ bạn hãy truy cập vào địa chỉ là http://ip-của-vps rồi xem nó đã hiện trang Welcome của NGINX chưa nhé. Nếu hiện như ở dưới thì thành công:

Trang Welcome của NGINX

Trang Welcome của NGINX

IV. Thiết lập lại user và group chạy PHP

Mặc định PHP-FPM sẽ chỉ định user tên là apache và group tên apache để chạy nó, nhưng ở đây chúng ta không sử dụng Apache mà là NGINX nên bạn cần mở file /etc/php-fpm.d/www.conf lên và tìm:

user = apache
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = apache

Thay thành

user = nginx
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = nginx

Lưu lại và khởi động lại PHP-FPM

[bash]service php-fpm restart[/bash]

Nếu bạn cần cách thiết lập từng user riêng theo domain thì mình đã hướng dẫn ở phần 7.

Tạm thời bài này chúng ta kết thúc ở đây, ở bài tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bước tạo Virtual Host – hay còn gọi là thêm domain vào VPS đó.

Đánh giá nội dung này
Khuyến mãi Black Friday
23 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.