Series:

Centminmod và WordPress

Centminmod là một script tự động cài đặt NGINX Webserver, PHP-FPM và MySQL dành cho máy chủ Linux để xây dựng một webserver tối ưu nhất cho WordPress. Serie này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Centminmod thật tối ưu.