Trang chủ WordpressHướng dẫn Wordpress 24 đoạn code hay cho Woocommerce

24 đoạn code hay cho Woocommerce

bởi Thạch Phạm
22 bình luận 8523 views
Khuyến mãi hosting
Bài này chưa được cập nhật cho WooCommerce ở bản mới nhất. Mình sẽ cập nhật lại sau.

Ngoài những themes đẹp dành cho Woocommerce và các plugin để mở rộng chức năng của nó ra, thì chúng ta có thể tận dụng những cái hook có sẵn của nó để tùy biến lại trang bán hàng theo ý của mình. Nếu như bạn đang dùng Woocommerce, sẽ thật có ích nếu bạn xem qua danh sách những đoạn code dưới đây xem có cái nào phù hợp với nhu cầu của bạn hay không, cách sử dụng chỉ là copy và paste vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng.

1. Xóa chữ “Product” trên thanh điều hướng

/*
 * Hide "Products" in WooCommerce breadcrumb
 */
function woo_custom_filter_breadcrumbs_trail ( $trail ) {
 foreach ( $trail as $k => $v ) {
  if ( strtolower( strip_tags( $v ) ) == 'products' ) {
   unset( $trail[$k] );
   break;
  }
 }

 return $trail;
}

add_filter( 'woo_breadcrumbs_trail', 'woo_custom_filter_breadcrumbs_trail', 10 );

2. Tự thêm sản phẩm vào giỏ mỗi khi khách truy cập vào

Thay số 64 trong đoạn code thành ID của sản phẩm mà bạn cần tự động thêm vào giỏ.

/*
 * Add item to cart on visit
 */
function add_product_to_cart() {
	if ( ! is_admin() ) {
		global $woocommerce;
		$product_id = 64;
		$found = false;
		//check if product already in cart
		if ( sizeof( $woocommerce->cart->get_cart() ) > 0 ) {
			foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
				$_product = $values['data'];
				if ( $_product->id == $product_id )
					$found = true;
			}
			// if product not found, add it
			if ( ! $found )
				$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
		} else {
			// if no products in cart, add it
			$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
		}
	}
}
add_action( 'init', 'add_product_to_cart' );

3. Thêm ký hiệu tiền tệ theo ý mình

add_filter( 'woocommerce_currencies', 'add_my_currency' );

function add_my_currency( $currencies ) {
   $currencies['VNĐ'] = __( 'Vietnam Dong', 'woocommerce' );
   return $currencies;
}

add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'add_my_currency_symbol', 10, 2);

function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
   switch( $currency ) {
     case 'VNĐ': $currency_symbol = '$'; break;
   }
   return $currency_symbol;
}

4. Thay chữ “Add to Cart” hoặc “Thêm vào giỏ”

/**
 * Change the add to cart text on single product pages
 */
function woo_custom_cart_button_text() {
	return __('My Button Text', 'woocommerce');
}
add_filter('single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text');

/**
 * Change the add to cart text on product archives
 */
function woo_archive_custom_cart_button_text() {
	return __( 'My Button Text', 'woocommerce' );
}
add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_archive_custom_cart_button_text' );

5. Tự chuyển tới trang thanh toán sau khi thêm vào giỏ

Hiện tại tính năng này không cần sử dụng code nữa mà bạn có thể bật trong Woocommerce -> Settings -> Products -> Display và chọn Redirect to the cart page after successful addition.

6. Gửi email sau khi thanh toán bằng coupon

/**
 * WooCommerce Extra Feature
 * --------------------------
 *
 * Send an email each time an order with coupon(s) is completed
 * The email contains coupon(s) used during checkout process
 *
 */
function woo_email_order_coupons( $order_id ) {
    $order = new WC_Order( $order_id );

    if( $order->get_used_coupons() ) {

     $to = 'youremail@yourcompany.com';
	    $subject = 'New Order Completed';
	    $headers = 'From: My Name ' . "\r\n";

	    $message = 'A new order has been completed.\n';
	    $message .= 'Order ID: '.$order_id.'\n';
	    $message .= 'Coupons used:\n';

	    foreach( $order->get_used_coupons() as $coupon) {
		    $message .= $coupon.'\n';
	    }
	    @wp_mail( $to, $subject, $message, $headers );
    }
}
add_action( 'woocommerce_thankyou', 'woo_email_order_coupons' );

7. Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan

/**
 * WooCommerce Extra Feature
 * --------------------------
 *
 * Change number of related products on product page
 * Set your own value for 'posts_per_page'
 *
 */
function woo_related_products_limit() {
 global $product;

	$args = array(
		'post_type'    		=> 'product',
		'no_found_rows'  		=> 1,
		'posts_per_page'  		=> 6,
		'ignore_sticky_posts' 	=> 1,
		'orderby'       	=> $orderby,
		'post__in'      	=> $related,
		'post__not_in'    	=> array($product->id)
	);
	return $args;
}
add_filter( 'woocommerce_related_products_args', 'woo_related_products_limit' );

8. Không cho hiển thị sản phẩm trong category nào đó ở trang Shop

Thay chữ shoes thành slug của category sản phẩm mà bạn cần loại bỏ, có thể thêm nhiều bằng cách điền như array( 'shoes', 'computer' ).

 /**
 * Remove products from shop page by category
 *
 */
function woo_custom_pre_get_posts_query( $q ) {

	if ( ! $q->is_main_query() ) return;
	if ( ! $q->is_post_type_archive() ) return;

	if ( ! is_admin() && is_shop() ) {

		$q->set( 'tax_query', array(array(
			'taxonomy' => 'product_cat',
			'field' => 'slug',
			'terms' => array( 'shoes' ), // Don't display products in the shoes category on the shop page
			'operator' => 'NOT IN'
		)));

	}

	remove_action( 'pre_get_posts', 'custom_pre_get_posts_query' );

}
add_action( 'pre_get_posts', 'woo_custom_pre_get_posts_query' );

9. Tắt các tab như Review, Description trong sản phẩm

 /**
 * Remove product tabs
 *
 */
function woo_remove_product_tab($tabs) {

  unset( $tabs['description'] );   		// Remove the description tab
  unset( $tabs['reviews'] ); 					// Remove the reviews tab
  unset( $tabs['additional_information'] ); 	// Remove the additional information tab

 	return $tabs;

}
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tab', 98);

10. Thay chữ “Free” thành một chữ bất kỳ

/**
 * WooCommerce Extra Feature
 * --------------------------
 *
 * Replace "Free!" by a custom string
 *
 */
function woo_my_custom_free_message() {
	return "Liên hệ để lấy giá";
}

add_filter('woocommerce_free_price_html', 'woo_my_custom_free_message');

11. Ẩn các phương thức vận chuyển khác khi phương thức miễn phí kích hoạt

// Hide ALL shipping options when free shipping is available
add_filter( 'woocommerce_available_shipping_methods', 'hide_all_shipping_when_free_is_available' , 10, 1 );

/**
* Hide ALL Shipping option when free shipping is available
*
* @param array $available_methods
*/
function hide_all_shipping_when_free_is_available( $available_methods ) {

 	if( isset( $available_methods['free_shipping'] ) ) :

		// Get Free Shipping array into a new array
		$freeshipping = array();
		$freeshipping = $available_methods['free_shipping'];

		// Empty the $available_methods array
		unset( $available_methods );

		// Add Free Shipping back into $avaialble_methods
		$available_methods = array();
		$available_methods[] = $freeshipping;

	endif;

	return $available_methods;
}

12. Sửa thông báo sau khi thêm vào giỏ

/**
 * Custom Add To Cart Messages
 * Add this to your theme functions.php file
 **/
add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_message', 'custom_add_to_cart_message' );
function custom_add_to_cart_message() {
	global $woocommerce;

	// Output success messages
	if (get_option('woocommerce_cart_redirect_after_add')=='yes') :

		$return_to 	= get_permalink(woocommerce_get_page_id('shop'));

		$message 	= sprintf('<a href="%s" class="button">%s</a> %s', $return_to, __('Continue Shopping &rarr;', 'woocommerce'), __('Product successfully added to your cart.', 'woocommerce') );

	else :

		$message 	= sprintf('<a href="%s" class="button">%s</a> %s', get_permalink(woocommerce_get_page_id('cart')), __('View Cart &rarr;', 'woocommerce'), __('Product successfully added to your cart.', 'woocommerce') );

	endif;

		return $message;
}

13. Tự thêm tỉnh/thành (States)

/**
 * Code goes in functions.php or a custom plugin. Replace XX with the country code your changing.
 */
add_filter( 'woocommerce_states', 'custom_woocommerce_states' );

function custom_woocommerce_states( $states ) {

 $states['XX'] = array(
  'XX1' => 'State 1',
  'XX2' => 'State 2'
 );

 return $states;
}

14. Thay số lượng ảnh thumbnail trong sản phẩm

add_filter ( 'woocommerce_product_thumbnails_columns', 'xx_thumb_cols' );
 function xx_thumb_cols() {
   return 4; // .last class applied to every 4th thumbnail
 }

15. Hiển thị ảnh đại diện cho category sản phẩm ở trang category

add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_category_image', 2 );
function woocommerce_category_image() {
  if ( is_product_category() ){
	  global $wp_query;
	  $cat = $wp_query->get_queried_object();
	  $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, 'thumbnail_id', true );
	  $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id );
	  if ( $image ) {
		  echo '<img src="' . $image . '" alt="" />';
		}
	}
}

16. Sửa đường link nút “Add to Cart”

add_filter('add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect');

function custom_add_to_cart_redirect() {
   /**
   * Replace with the url of your choosing
   * e.g. return 'http://www.yourshop.com/'
   */
   return get_permalink( get_option('woocommerce_checkout_page_id') );
}

17. Kéo dài field nhập địa chỉ

add_filter('woocommerce_billing_fields', 'custom_woocommerce_billing_fields');

function custom_woocommerce_billing_fields( $fields ) {

   $fields['billing_address_1']['class'] = array( 'form-row-wide' );

   $fields['billing_address_2']['class'] = array( 'form-row-wide' );

   return $fields;
}

18. Ví dụ của vòng lặp hiển thị sản phẩm


<ul class="products">
	<?php $args = array( 'post_type' => 'product',
			'posts_per_page' => 12
			);
		$loop = new WP_Query( $args );
		if ( $loop->have_posts() ) {
			while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
				woocommerce_get_template_part( 'content', 'product' );
			endwhile;
		} else {
			echo __( 'No products found' );
		}
		wp_reset_postdata();
	?>
</ul>

<!--/.products-->

19. Sửa số lượng sản phẩm hiển thị ở mỗi trang

// Display 24 products per page. Goes in functions.php
add_filter( 'loop_shop_per_page', create_function( '$cols', 'return 24;' ), 20 );

20. Ẩn sản phẩm liên quan

/*
 * wc_remove_related_products
 *
 * Clear the query arguments for related products so none show.
 * Add this code to your theme functions.php file.
 */
function wc_remove_related_products( $args ) {
	return array();
}
add_filter('woocommerce_related_products_args','wc_remove_related_products', 10);

21. Xóa menu tùy chỉnh kiểu sắp xếp sản phẩm

remove_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );

22. Ảnh sản phẩm bo tròn

Cái này thì thêm vào file style.css trong theme:

.woocommerce .woocommerce-tabs {border: 1px solid #e6e6e6}

23. Đưa mô tả sản phẩm vào bên dưới ảnh sản phẩm

add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title','woocommerce_template_single_excerpt', 5);

24. Tắt chức năng mã SKU

add_filter( 'wc_product_sku_enabled', '__return_false' );

Còn khá nhiều chức năng hay ho khác nhưng các chức năng phức tạp thì nên dùng plugin sẽ hay hơn. Mình sẽ có một bài tổng hợp plugin có ích cho Woocommerce sau nhé.

22 bình luận

Có thể bạn quan tâm

4.5 2 votes
Article Rating
guest
22 Comments
mới nhất
cũ nhất đánh giá nhiều
Inline Feedbacks
View all comments
Duy

Hi Anh,
Em có làm theo hướng dẫn của anh phần thay chữ “Add to Cart” hoặc “Thêm vào giỏ”. Sau khi copy đoạn code đó vào trong funtions.php và lưu lại thì trang web của em bị lỗi HTTP ERROR 500. Và hiện tại k vào đc trang nữa ạ. Nhờ a support em với. thanks a nhiều ạ. Trang web của em: diencothanhtin.com

Trung

Khi xem cataloge bài post có phần short description mình muốn link, chữ béo…cũng được hiện ra thì chỉnh ở đâu anh nhỉ? vì bình thường nó bỏ hết định dạng. Cảm ơn anh!

toyota da nang

anh Thạch ơi, khi nào a làm bài viết hướng dẫn code một trang sử dụng wooecommerce đi, chứ plugin này khó code quá!

toyota da nang

hoặc là hướng dẫn code với store theme for stater cũng dc

viethaihb

Cho mình hỏi, mình muốn giảm giá tiền khi mua hàng online trong mục giỏ hàng thì làm thế nào ạ

D\'vi Beauty

bài viết hay quá, em đang cần các code này. cảm ơn tác giả.

Nguyễn Thế Dũng

Bạn ơi cho mình hòi website mình sài woocomerce theme maxshop 2.02. ở trang danh mục sản phẩm thì sản phẩm bị show ra cả phần short derciption thì làm sao để tắt bạn

Lam Nguyen

Bạn ơi giúp mình với, không biết sau khi cấu hình woocommerce thì trang web của mình lại thêm một loạt các số và ký tự ở đường dẫn, giờ bỏ nó đi bằng cách nào? nhờ bạn giúp với

Quang Hieu Hoang

cho mình hỏi là làm cách nào để hiển thị sidebar trong trang thông tin chi tiết sản phẩm với? mình kiếm trong cài đặt thì ko thấy. Cảm ơn!

bình

cho mình hỏi muốn thay chữ shopping cart trên header thì phải làm như thế nào? cảm ơn bạn

hoàng

mình muốn thêm chữ new( cho sản phẩm mới) hoặc chữ hot(cho những sản phẩm hot) thì làm thế nào bạn, giúp mình với. Cảm ơn

Win Nguyễn

Nếu chỉ kỹ hơn là sửa ở đoạn nào file nào nửa thì hay

Chí

mình ko bo tròn được ảnh sản phẩm. Bạn giúp mình với!

Minh

Chào bạn Thạch Phạm!
Bạn cho mình hỏi chút xíu, trong Woocommerce mình chọn chức năng “Chuyển đến trang giỏ hàng sau khi bổ sung thành công” thì khi người dùng xem sản phầm và click vào mục “Thêm vào giỏ” thì nó sẽ chuyển tới Giỏ hàng đồng thời sẽ hiện nút “Tiếp tục mua hàng”. Giờ mình muốn bỏ cái nút đó đi thì làm như thế nào bạn nhỉ? Cảm ơn bạn nhiều!

caicocxanh2608@gmail.com

Chào bạn,
mình muốn tìm code chia phân trang,
mình có sử dụng woocommer maxstore, trang chủ tĩnh, mà không có phân trang ở trang chủ, và trang category của woo.

bạn giúp mình nhé,
Cảm ơn bạn nhiều

Phạm Hoàng Hải

Chào anh, cho em hỏi cách nào để thay đổi giá sản phẩm( số tiền bên dưới sản phẩm) thành chữ “Liên Hệ”. Mong được sự giúp đỡ ạ.

Gia bắc

mình đã cho giá = 0. và chèn đoạn code đó nhưng k đc

Nguyễn Hoàng Vịnh

Anh cho em hỏi em làm website bán hàng em muốn lấy ảnh từ website khác về làm ảnh của website mình mà đường link ảnh vẫn là của website bên kia thì làm như thế nào ạ

Quyền

Bạn save ảnh của website khác về máy rồi upload lại lên host của bạn là được

22
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x