Series:

Lập trình plugin WordPress

Serie hướng dẫn lập trình một plugin đơn giản và cách đưa plugin lên thư viện WordPress.Org.