Series:

Backup & Restore WordPress trên máy chủ

Serie hướng dẫn các thao tác sao lưu (backup) và khôi phục (restore) dữ liệu trên máy chủ Linux. Trong serie này bạn sẽ biết cách dùng các lệnh cơ bản để backup và restore dữ liệu, và cách viết một bash script đơn giản để backup tự động với cronjob trong Linux.