Trang chủ WordpressHướng dẫn Wordpress Cài đặt SSL miễn phí từ CloudFlare

Cài đặt SSL miễn phí từ CloudFlare

bởi Thạch Phạm
89 bình luận 9799 views
Khuyến mãi hosting

Mới đây dịch vụ proxy trung gian CloudFlare đã ra mắt chiến dịch miễn phí SSL giúp tất cả mọi người đều có thể sử dụng chứng chỉ SSL để thêm giao thức HTTPS vào website để an toàn hơn và thân thiện với SEO hơn.

Và đối với CloudFlare họ đã khắc phục được 2 vấn đề này vì hầu như chúng ta không phải cài đặt thêm gì vào host hay máy chủ mà chỉ cần sử dụng dịch vụ CloudFlare là đã có thể kích hoạt giao thức SSL.

Xem trước: Cách cài đặt CloudFlare cho website

Những điều cần biết trước khi sử dụng SSL

 • Khi sử dụng SSL, website của bạn sẽ sử dụng giao thức HTTPS với đường dẫn có ổ khóa màu xanh.
 • Website sẽ tải chậm hơn nếu cài Full SSL, vì nó phải mã hóa khi nhận/gửi dữ liệu.
 • Nếu sử dụng Full SSL, khi chuyển host phải cài lại.

Chi tiết về các loại SSL của CloudFlare

Trong lúc chọn SSL có thể thấy ngoài kiểu Flexible thì CloudFlare còn có nhiều kiểu khác nhau, ý nghĩa nó là gì mình xin giải thích như sau:

 • Flexible SSL: Kiểu này CloudFlare sẽ hỗ trợ người truy cập vào website của bạn thông qua giao thức HTTPS, nhưng dữ liệu gửi từ CloudFlare về máy chủ sẽ không được mã hóa. Và bạn không cần cài chứng chỉ SSL bên trong server. Có thể sử dụng bất cứ website nào, từ Shared Host đến máy chủ riêng và không cần thiết lập gì thêm.
 • Full SSL: Kiểu này CloudFlare sẽ hỗ trợ người truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS và dữ liệu từ CloudFlare gửi về máy chủ cũng sẽ được mã hóa. Tuy nhiên bạn phải có một chứng chỉ SSL, nhưng CloudFlare sẽ không xác thực chứng chỉ này nên bạn có thể sử dụng chứng chỉ tự ký, hoặc tạo chứng chỉ của CloudFlare. Và tài khoản bạn phải là tài khoản Pro mới có thể sử dụng chứng chỉ riêng trên CloudFlare.
 • Full SSL (strict): Giống như kiểu Full SSL nhưng CloudFlare sẽ xác thực chứng chỉ này, chứng chỉ của bạn phải mua hoặc sử dụng Let’s Encrypt. Và tài khoản của bạn phải là Pro mới có thể sử dụng chứng chỉ riêng.

Ở phần dưới mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng từng loại.

Kích hoạt Flexible SSL

Trước tiên bạn cần cài đặt CloudFlare vào website. Sau đó truy cập vào website cần kích hoạt SSL.

cloudflare-cai-flexible-ssl

Ở mục Crypto, tìm mục SSL và chọn Flexible SSL.

cloudflare-cai-flexible-ssl02

Bây giờ bạn có thể đợi tầm 30 phút và truy cập vào website theo giao thức https://domain.com xem được chưa nhé.

Cài Full SSL sử dụng chứng chỉ của CloudFlare

Bạn có thể cài Full SSL để dữ liệu bạn gửi lên CloudFlare hoặc từ CloudFlare gửi về đều được mã hóa an toàn hơn. Trong bài này mình sẽ không đề cập cách sử dụng SSL với chứng chỉ riêng mà sử dụng chứng chỉ do CloudFlare cấp, vẫn dùng tốt.

Bước 1. Chọn kiểu SSL

Tại mục Crypto, bạn chọn Full SSL hoặc Full SSL (strict).

Bước 2. Tạo chứng chỉ SSL trên CloudFlare

Tại mục Crypto, bạn kéo tìm phần Origin Certificates và ấn nút Create Certificate.

cloudflare-cai-full-ssl-01

Sau đó chọn Let CloudFlare generate a private key and a CSR rồi ấn Next.

cloudflare-cai-full-ssl-02

Cuối cùng họ sẽ cho bạn hai thông tin quan trọng là Origin CertificatePrivate Key. Bạn hãy copy hai thông tin này vào đâu đó để sử dụng ở bước kế tiếp, đặc biệt là Private Key bạn phải lưu lại vì bạn không thể tìm lại Private Key sau khi ấn nút Ok.

cloudflare-cai-full-ssl-03

Khi nào bạn cài xong xuôi thì hãy đợi đến khi nào CloudFlare duyệt chứng chỉ của bạn thì nó sẽ hiển thị ở phần Certificates như hình dưới là sử dụng được. Quy trình này có thể mất vài mươi phút hoặc vài giờ.

cloudflare-cai-full-ssl-04

Bước 3. Cài chứng chỉ lên webserver

Hãy chọn loại webserver hoặc loại control panel bạn đang sử dụng để cài đặt chính xác nhé.

cPanel

Đầu tiên bạn hãy chắc rằng host cPanel của bạn có hỗ trợ cài đặt SSL. Nếu có, bạn sẽ tìm thấy phần SSL/TLS trong cPanel.

cloudflare-fullssl-cpanel01

Bạn vào đó tìm phần Private Keys (KEY) và tiến hành dán nội dung Private key trên CloudFlare vào mục Upload a new private key và ấn Save.

cloudflare-fullssl-cpanel02

Tiếp tục quay lại trang trước, tìm phần Certificates (CRT) và dán nội dung Origin Certificate trên CloudFlare vào mục Upload a New Certificate và ấn Save Certificate.

cloudflare-fullssl-cpanel03

 

Thêm xong bạn quay lại trang quản lý Certificate và nhấp vào nút Install ở chứng chỉ mới thêm vào.

cloudflare-fullssl-cpanel04

Và điện nội dung bên dưới vào phần Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE) và ấn nút Install Certificate.

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID/DCCAuagAwIBAgIID+rOSdTGfGcwCwYJKoZIhvcNAQELMIGLMQswCQYDVQQG
EwJVUzEZMBcGA1UEChMQQ2xvdWRGbGFyZSwgSW5jLjE0MDIGA1UECxMrQ2xvdWRG
bGFyZSBPcmlnaW4gU1NMIENlcnRpZmljYXRlIEF1dGhvcml0eTEWMBQGA1UEBxMN
U2FuIEZyYW5jaXNjbzETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTAeFw0xNDExMTMyMDM4
NTBaFw0xOTExMTQwMTQzNTBaMIGLMQswCQYDVQQGEwJVUzEZMBcGA1UEChMQQ2xv
dWRGbGFyZSwgSW5jLjE0MDIGA1UECxMrQ2xvdWRGbGFyZSBPcmlnaW4gU1NMIENl
cnRpZmljYXRlIEF1dGhvcml0eTEWMBQGA1UEBxMNU2FuIEZyYW5jaXNjbzETMBEG
A1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMBIlWf1KEKR5hbB75OYrAcUXobpD/AxvSYRXr91mbRu+lqE7YbyyRUShQh15lem
ef+umeEtPZoLFLhcLyczJxOhI+siLGDQm/a/UDkWvAXYa5DZ+pHU5ct5nZ8pGzqJ
p8G1Hy5RMVYDXZT9F6EaHjMG0OOffH6Ih25TtgfyyrjXycwDH0u6GXt+G/rywcqz
/9W4Aki3XNQMUHNQAtBLEEIYHMkyTYJxuL2tXO6ID5cCsoWw8meHufTeZW2DyUpl
yP3AHt4149RQSyWZMJ6AyntL9d8Xhfpxd9rJkh9Kge2iV9rQTFuE1rRT5s7OSJcK
xUsklgHcGHYMcNfNMilNHb8CAwEAAaNmMGQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgAGMBIGA1Ud
EwEB/wQIMAYBAf8CAQIwHQYDVR0OBBYEFCToU1ddfDRAh6nrlNu64RZ4/CmkMB8G
A1UdIwQYMBaAFCToU1ddfDRAh6nrlNu64RZ4/CmkMAsGCSqGSIb3DQEBCwOCAQEA
cQDBVAoRrhhsGegsSFsv1w8v27zzHKaJNv6ffLGIRvXK8VKKK0gKXh2zQtN9SnaD
gYNe7Pr4C3I8ooYKRJJWLsmEHdGdnYYmj0OJfGrfQf6MLIc/11bQhLepZTxdhFYh
QGgDl6gRmb8aDwk7Q92BPvek5nMzaWlP82ixavvYI+okoSY8pwdcVKobx6rWzMWz
ZEC9M6H3F0dDYE23XcCFIdgNSAmmGyXPBstOe0aAJXwJTxOEPn36VWr0PKIQJy5Y
4o1wpMpqCOIwWc8J9REV/REzN6Z1LXImdUgXIXOwrz56gKUJzPejtBQyIGj0mveX
Fu6q54beR89jDc+oABmOgg==
-----END CERTIFICATE-----

Hoặc bạn có thể tham khảo CloudFlare Origin CA — RSA Root tại đây.

Cài xong nó sẽ hiển thị ra như thế này:

cloudflare-fullssl-cpanel05

Bây giờ bạn có thể truy cập vào website thông qua giao thức https nếu CloudFlare đã duyệt chứng chỉ của bạn.

VestaCP

Bạn vào sửa domain cần cài SSL lên và chọn SSL Support.

cloudflare-full-ssl-vestacp

Sau đó bạn điền thông tin vô các khung tương ứng như sau:

 • SSL Certificate: Dán nội dung của phần Origin Certificate trên CloudFlare vào.
 • SSL Key: Dán phần Private Key trên CloudFlare vào.
 • SSL Certificate Authority / Intermediate : Dán nội dung dưới đây vào:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID/DCCAuagAwIBAgIID+rOSdTGfGcwCwYJKoZIhvcNAQELMIGLMQswCQYDVQQG
EwJVUzEZMBcGA1UEChMQQ2xvdWRGbGFyZSwgSW5jLjE0MDIGA1UECxMrQ2xvdWRG
bGFyZSBPcmlnaW4gU1NMIENlcnRpZmljYXRlIEF1dGhvcml0eTEWMBQGA1UEBxMN
U2FuIEZyYW5jaXNjbzETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTAeFw0xNDExMTMyMDM4
NTBaFw0xOTExMTQwMTQzNTBaMIGLMQswCQYDVQQGEwJVUzEZMBcGA1UEChMQQ2xv
dWRGbGFyZSwgSW5jLjE0MDIGA1UECxMrQ2xvdWRGbGFyZSBPcmlnaW4gU1NMIENl
cnRpZmljYXRlIEF1dGhvcml0eTEWMBQGA1UEBxMNU2FuIEZyYW5jaXNjbzETMBEG
A1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMBIlWf1KEKR5hbB75OYrAcUXobpD/AxvSYRXr91mbRu+lqE7YbyyRUShQh15lem
ef+umeEtPZoLFLhcLyczJxOhI+siLGDQm/a/UDkWvAXYa5DZ+pHU5ct5nZ8pGzqJ
p8G1Hy5RMVYDXZT9F6EaHjMG0OOffH6Ih25TtgfyyrjXycwDH0u6GXt+G/rywcqz
/9W4Aki3XNQMUHNQAtBLEEIYHMkyTYJxuL2tXO6ID5cCsoWw8meHufTeZW2DyUpl
yP3AHt4149RQSyWZMJ6AyntL9d8Xhfpxd9rJkh9Kge2iV9rQTFuE1rRT5s7OSJcK
xUsklgHcGHYMcNfNMilNHb8CAwEAAaNmMGQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgAGMBIGA1Ud
EwEB/wQIMAYBAf8CAQIwHQYDVR0OBBYEFCToU1ddfDRAh6nrlNu64RZ4/CmkMB8G
A1UdIwQYMBaAFCToU1ddfDRAh6nrlNu64RZ4/CmkMAsGCSqGSIb3DQEBCwOCAQEA
cQDBVAoRrhhsGegsSFsv1w8v27zzHKaJNv6ffLGIRvXK8VKKK0gKXh2zQtN9SnaD
gYNe7Pr4C3I8ooYKRJJWLsmEHdGdnYYmj0OJfGrfQf6MLIc/11bQhLepZTxdhFYh
QGgDl6gRmb8aDwk7Q92BPvek5nMzaWlP82ixavvYI+okoSY8pwdcVKobx6rWzMWz
ZEC9M6H3F0dDYE23XcCFIdgNSAmmGyXPBstOe0aAJXwJTxOEPn36VWr0PKIQJy5Y
4o1wpMpqCOIwWc8J9REV/REzN6Z1LXImdUgXIXOwrz56gKUJzPejtBQyIGj0mveX
Fu6q54beR89jDc+oABmOgg==
-----END CERTIFICATE-----

Hoặc bạn có thể tham khảo CloudFlare Origin CA — RSA Root tại đây.

Sau đó lưu lại và chờ ít nhất 30 phút rồi vào thử website, nếu chưa được thì chịu khó đợi lâu hơn nhé.

NGINX

Đầu tiên bạn lưu nội dung Origin Certificate vào một tập tin tên là certificate.pem và upload lên máy chủ.

Kế tiếp là lưu nội dung phần Private key vào một tập tin tên là cert_key.pem và upload lên máy chủ.

Bây giờ bạn có thể cấu hình SSL cho NGINX theo hướng dẫn này và sửa lại cấu hình trong NGINX như sau:

 • MARKDOWN_HASH520c6525752fa0ebcf8237932c644833MARKDOWN_HASH: Đường dẫn tập tin certificate.pem đã tạo ở trên.
 • MARKDOWN_HASH479d41ed584bbde74fdf7165d48fec6fMARKDOWN_HASH: Đường dẫn tập tin cert_key.pem đã tạo ở trên.

Đây là ví dụ một phần thiết lập SSL trên NGINX:

server {
 listen 80;
 listen 443;

 ssl on;
 ssl_certificate /path/to/certificate.pem;
 ssl_certificate_key /path/to/cert_key.pem;

 server_name your.domain.com;
 access_log /var/log/nginx/nginx.vhost.access.log;
 error_log /var/log/nginx/nginx.vhost.error.log;
 location / {
 root /home/www/public_html/your.domain.com/public/;
 index index.html;
 }
}

Bạn có thể làm giống ở bất cứ hệ điều hành nào, bất kể script nào (nếu dùng) vì đơn giản chỉ là thiết lập đường dẫn các tập tin chứng chỉ cho chính xác thôi.

Cuối cùng là khởi động lại NGINX.

service nginx restart

Apache

Đầu tiên bạn lưu nội dung Origin Certificate vào một tập tin tên là certificate.pem và upload lên máy chủ.

Kế tiếp là lưu nội dung phần Private key vào một tập tin tên là cert_key.pem và upload lên máy chủ.

Sau đó cấu hình SSL cho Apache theo hướng dẫn này, và sửa lại cấu hình như sau:

MARKDOWN_HASH06f8620ef84509dcf5dbbe2fdf02a1beMARKDOWN_HASH: đường dẫn đến tập tin certificate.pem đã tạo.

MARKDOWN_HASHf1b49a6e324288dd2e33d0a4b0b24ea9MARKDOWN_HASH: Đường dẫn đến tập tin cert_key.pem đã tạo.

Ví dụ:

<VirtualHost 192.168.0.1:443>
 DocumentRoot /var/www/html2
 ServerName www.yourdomain.com
 SSLEngine on
 SSLCertificateFile /path/to/certificate.pem
 SSLCertificateKeyFile /path/to/cert_key.pem
</VirtualHost>

Sau đó khởi động lại Apache.

# CentOS/RHEL/Fedora
service httpd restart

# Ubuntu/Debian
service apache2 restart

Kích hoạt SSL cho WordPress

Sau khi SSL đã được kích hoạt, hãy cài thêm plugin Really Simple SSL để WordPress tự chuyển hướng về giao thức HTTPS. Đồng thời cài thêm plugin SSL Insecure Content Fixer để tự chuyển toàn bộ các liên kết trên trang thành https để tránh lỗi chữ https màu trắng hoặc vàng.

Lời kết

Như vậy trong bài này bạn đã biết chi tiết cách cài SSL miễn phí từ CloudFlare thông qua hai loại Flexible SSL và Full SSL. Nếu bạn cảm thấy khó khăn ở bước nào hãy bình luận hỏi thêm để mình có thể hỗ trợ nhé.

89 bình luận

Có thể bạn quan tâm

0 0 vote
Article Rating
guest
89 Comments
mới nhất
cũ nhất đánh giá nhiều
Inline Feedbacks
View all comments
geniepro

Cái Free SSL của CF và free ssl let’s encrypt khác nhau không bạn. Bây giờ webpanel nào cũng hỗ trợ free ssl let’s encrypt thì cái này mình có cần nữa không?

Hùng

Mình dùng hostgator nó ko hỗ trợ Let’s Encrypt nên dùng CloudFlare, mọi setup đều xong hết. Có điều test các trang thì đều báo domain mình có SSL nhưng khi cài pugin Really Simple SSL thì nó báo là “No SSL was detected. If you do have an ssl certificate, try to reload this page over https by clicking this link: reload over https. You can check your certificate on Qualys SSL Labs” Mình thử vào https thì ra trang 404 của hostgator, trong khi đó SSL đã active ở cloudflare và check các site check thì nó báo… Xem thêm »

Hùng

cuối cùng thì Really Simple SSL cũng nhận dc SSL của mình. Nhưng khi vào link https thì site vẫn ra trang 404 của hostgator 🙁

Dũng

Sau khi các bạn dùng Flexible SSL của Cloudflare thì phải nhớ chuyên các đường url của hình ảnh, file css, js từ http:// sang https:// hết nhé, nếu không sẽ bị lỗi giao diện hoặc chưa xác thực hiện màu vàng.

Tham khảo website mình nà: https://dichvuvantaivn.com

viet dung

anh thạch phạm ơi ! em đang muốn làm cái SSL/ HTTPS cho multisite wordpress thì mình làm sao ạ ? A giúp em với

Thanh Doan

Mình cài xong ssl và cài các plugin
vào bằng firefox thì báo lỗi vàng, ổ khóa chấm than
Thạch Phạm support dùm mình với nhé

thanh doan

. NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID bị lỗi này khi sử dụng chrome
Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER bị lỗi này khi sử dụng firefox.

các bước và trình tự mình đã làm đúng 100% nhưng vẫn bị vậy. Thử đi thử lại mấy lần rồi
website của mình: http://www.freightvn.com

tinh

Cho hỏi ở chỗ: trong host wordpress , mình có 1 folder riêng ( code php thôi, để lọc trùng email , code tay) , Cài SSL vào rồi. vào link http://www.acb.com/folderrieng thì nó toàn chuyển về home, thì mình làm sao ạ ??

ViewLife

Nếu chọn Flexible SSL thì có cần tạo chưng chỉ không anh Thạch?

tinh

hok

Nguyên

Cho mình hỏi, nếu VPS mình trước đó đã cài 2 website dạng http. Bây h mình muốn thêm 1 website nữa nhưng sử dụng https thì làm như hướng dẫn của Thạch Phạm được vậy.

Thanks Thạch Phạm đã chia sẽ bài viết hay.

Tuấn phạm

Host window tức là chạy trên vps win = xampp thì cài ntn vậy thạch. cám ơn

Vinh Phạm

Bác thạch cho mình hỏi là mình làm giống hệt các bước của bác hướng dẫn rồi, và ssl cũng đã hiện xanh tuy nhiên có một số bài viết của mình lại không xanh được, mình kiểm tra thì do ảnh của mình tải lên không được mã hóa ssl, trong khi đó cùng bài viết đó các ảnh mình cũng tải lên như vậy thì lại được mã hóa ssl. Không biết nguyên nhân do đâu, mong bác giải đáp giúp ! Cụ thể là bài viết này của mình cùng tải ảnh lên host giống nhau mà… Xem thêm »

Hoàng

Thạch cho tôi hỏi. Mình tính cài Full SSL luôn. nhưng nghe nói vì Free nên tốc độ chậm. nhưng nếu mình mua SSL riêng thì tốc độ có nhanh hơn không.
mong phản hồi từ bạn

Minh Nhựt

Mình cài thành công rồi, nhưng khi share post lên FB, người xem nhấp vào toàn báo lỗi “Đã xãy ra sự cố về chứng chỉ bảo mật của trang web này” (Chỉ lỗi trên điện thoại). Xin chỉ giáo

BinhDo

Mình làm theo các bước của anh hướng dẫn xong đến bước cuối cùng cài 2 cái plugin vào và nó hiện dòng go ahead active your SSL, mình nhấp vào luôn thì nó báo lỗi “This site can’t be reached

store.enagicvn.com’s server DNS address could not be found.”
mình cài cho subdomain. Hay là chỉ cần cài cho domain chính và subdomain nó sẽ tự lấy ssl từ cloudfare luôn?
Nhờ anh hướng dẫn giúp mình.
Cảm ơn anh!

Hưng Ben

Sau khi mình làm theo các bước và vào trình duyệt Chrome thì ở dòng địa chỉ hình ổ khóa có dấu x và chữ https:// bị gạch chéo. Giờ khắc phục thế nào mọi người?

Dũng

Có thể cài SSL bằng cách này cho blogspot được không bạn?

Nhân Nguyễn

Chào Thạch, cảm ơn bạn vì bài hướng dẫn.
Song, mình đã cài đặt và kích hoạt được ở chế độ Full SSL nhưng Website lại load khá chậm.
Vậy khi mình muốn trả lại chế độ Flexible thì có ảnh hưởng hay phải gì không?

Ngoài ra có cách nào khác để tăng tốc độ tải web không?

Vy Spirit

Xin chào Thạch Phạm, mình đã chuyển thành công về giao thức SSL hết rồi và mình cũng đã cài đặt 2 plugin trên. Giờ mình xóa 2 cái này đi cho nhẹ được không bạn?

Hào Nguyễn

Chào anh Thạch Phạm!
Em đã làm theo hướng dẫn của anh và đã cài thành công, nhưng trên trình duyệt Firefox vẫn bị cái ổ khóa với dấu chấm than trong hình tam giác.
Anh có thể xem qua giúp em được không? Em xin cảm ơn nhiều!
Link: https://vantaingoclong.vn/

Hào Nguyễn

Cảm ơn anh nhiều. Em cũng tìm ra lỗi này thì nhận được trả lời của anh. Khi em gỡ hộp chat đi thì hết ạ.

Hào Nguyễn

Có một vấn đề với website của em anh Thạch ơi. Sau khi cài đặt 2 plugin đó thì không viết được bài mới. Mong anh giúp đỡ ạ.

huy nguyen

comment imagecomment image

bị failed khi restart ạ 🙁 ai giúp em với

huy nguyen

ai cho em hỏi failed vậy có sao không ạ

Katori

Mình đã cài SSL thành công nhưng mà vì mình sử dụng www như Google chứ ko dùng non-www nên khi truy cập bằng http://www.domain.com thì nó ko chuyển qua https://www.domain.com mà giữ nguyên http://www.domain.com. Bạn cho mình hỏi giờ rewrite kiểu gì để nó chuyển tiếp đc https có www như Google.
Mình rewrite trong htaccess như kiểu này:
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP_HOST} !www.domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domain.com/$1 [R=301,L,NE]

thì chỉ truy cập đc https://www.domain.com bằng link non-www (http://domain.com)

Andy

Cho em hỏi là em cài ssl của CloudFlare Flexible và cài các plugin CloudFlare Flexible SSL, Really Simple SSL, SSL Insecure Content Fixer nhưng không hiểu sao mỗi ngày khi truy cập vào trang chủ là nó cứ hiện ra lỗi, dù đã xóa cookies, lúc thì hiện lúc không? Có anh/chị nào biết cách khắc phục triệt để không ạ? Cám ơn nhiều.
The xxx.info page isn’t working
xxx.info redirected you too many times.
• Try clearing your cookies.
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

tuân

cho mình hỏi web mình đang seo có nh từ khóa top rồi, giờ muốn cài https có ảnh hưởng đến seo không. cám ơn

Vinh

Thế sao thachpham không suer dụng ssl này vậy? liệu nó có nhược điểm gì à?

Mr Viên

Anh Thạch cho mình hỏi là trong Joomla thì việc Kích hoạt SSL bằng plugin nào ạ.

Trường

Chào anh Thạch, em làm theo hướng dẫn với type Plexible, thấy trạng thái đã Active Certificate rồi, nhưng khi vào web bằng https thì bị gạch đỏ, không biết là bị gì, anh có thể hướng dẫn giúp em ko, em cảm ơn
https://nguonsangmoi.com

Din

Chào Thạch,
Cám ơn bài hướng dẫn của bạn. Mình cài thành công rồi, nhưng giờ có vấn đề là subdomain trước đây mình tạo với adf.ly thì giờ nó báo lỗi không working. Giờ mình muốn set cho subdomain chạy với dạng http thì phải làm như nào vậy bạn.
Xin cảm ơn

Din

À mình đã thử tắt subdomain ở cloudflare đi nhưng vẫn không được.

Blog Phần Mềm

Bài viết tuy cũ rồi nhưng vẫn comment cho Thạch.
Mình làm theo bài viết cho vài domain, hôm nay cài SSL cho site khác thì tự nhiên vào https không được, sau đó đọc hết comment mới phát hiện ra chưa bật đám mây cho domain.
Cảm ơn thạch về bài viết rất chi tiết

phi long

Chào Thạch Phạm!
Mình có cài đặt như hướng dẫn của bạn, trong mục oview thấy báo active thành công rồi mà chữ https vẫn màu gạch đỏ, không biết có phải là cài đặt dns không đúng không

Songoku

Cho mình hỏi cái bước này vào đâu để xem vậy ạ? Ai biết chỉ mình với

Thêm xong bạn quay lại trang quản lý Certificate và nhấp vào nút Install ở chứng chỉ mới thêm vào.

Sound Tigo

2 plugin hỗ trợ kích hoạt SSL cho WordPress cài xong xóa đi cho nhẹ đc ko a

Huynh Ngoc Nghi

Web mình cài thì k vẫn như bình thường, trang admin thì ok, trang người dùng thì ra https:// màu trắng, có link thì thanh https những cũng có link k đổi dc. Dẫn đến lỗi, giao diện k hoàn chỉnh, mình cài tất cả flugin như yêu cầu rồi.

Khoa

sao mọi người không cài : Ở mục Crypto, tìm mục SSL và chọn Flexible SSL.
Cho nhanh nhỉ ???????

giangsaker

Đã cài thành công. Tất cả các trang đều có https. Nhưng gặp một lỗi nhỏ xíu 😀 là tất cả các trang đều ổ khóa màu xanh. Riêng post thì không có ổ khóa :))

quocnc

Bạn chèn ảnh từ website khác đúng ko?
Nếu muốn xanh hết thì ko đc chèn ảnh từ website khác nha 😀

Romeo

Bạn viewsouce và kiểm tra lại. Hoặc sử dụng f12 của chrome xem trong cửa số console sẽ hiện lên những url (link website css, js…) chưa sử dụng https. Bạn cần phải fix lại là nếu như những server đó hỗ trợ ssl. Https xanh lên khi toàn bộ những thứ bạn dùng cho website đều là https.

Chu Tuấn

Cài 2 plugin Thạch nói xong có cần phải làm gì nữa không để không ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa.

giangsaker

Bài viết hay. Mình đã làm thành công 🙂 thank thachpham

Truong

Thachpham ơi, cho m hỏi làm sao để khắc phục lỗi này vậy? No SSL was detected. If you do have an ssl certificate, try to change your current url in the browser address bar to https. Some things can’t be done automatically. Before you migrate, please check for: Http references in your .css and .js files: change any http:// into // Images, stylesheets or scripts from a domain without an ssl certificate: remove them or move to your own server. You can also let the automatic scan of the pro version handle this for you, and get premium support… Xem thêm »

Truong

Ko được Thach ạ, m chuyển sang giao thức https thì bị lỗi giao diện, thành 1 hàng dọc như kiểu ko kết nối được với file .css ấy

Mr Viên

Giống mình, không biết giải quyết sao đây. trang lỗi là trang lưu trên cloudflare chứ không phải trên host của mình nên k sửa dc. Tiếc quá

Việt Long

Chào anh Thạch Phạm!
Em đang cài chứng chỉ SSL Full cho Blogspot. Sau khi làm xong “Bước 2. Tạo chứng chỉ SSL trên CloudFlare” thì em phải làm thế nào để cài lên Blogspot? Anh hướng dẫn em được ko ạ.

Xin cảm ơn!

Việt Long

Cảm ơn anh!

John Pham

Hi Thạch
mình cài rồi mà bị insecure connecttion
ngay bên dưới là đường kẻ màu vàng
Your connection is not secure
mặc dù flexible ssl đã active.
bạn biết tại sao không, chỉ giúp mình với.

John Pham

Ha Ha đã cài thành công cloudflare ssl
https://gdss.vn

Nghi

Thạch ơi mình hỏi xíu. Trong ssl có lỗi này, mình làm mọi cách để hết mà k được. link ảnh:
//i1107.photobucket.com/albums/h382/ngocnghith2/Untitled_1.png
Và vấn đề thứ 2 là khi cài ssl thì mọi liên kiết trong web đều thành https. Nhưng web mình có vài liên kết cứng mình viết thêm trong footer như: icon yahoo, skype thì lại http. Khi mình cài ssl thì các link đó đều chuyển sang https dễn đến lỗi. Mình làm sao để các liên kết đó giữ nguyên http nhỉ.

Huynh Ngoc Nghi

Cái này nó lấy onl theo tình trạng onl mà 🙁

Nghi

Http: thì vào bình thường. Https: Bị lỗi giao diện. Tính sao đây các bác nhỉ

Huynh Ngoc Nghi

Sorry bạn. Mình chưa cài plugin nên mấy cái link css, js chưa được kích hoạt. Mình cài Really Simple SSL thì ok rồi, chưa phát sinh lỗi nên chưa cài SSL Insecure Content Fixer. Theo bạn có nên cài luôn k để đảm bảo. Hiện tại mình chưa phát hiện lỗi nào.

Huynh Ngoc Nghi

Điên đầu ghê. Mình có 2 website về tour du lịch cùng code. 1 web .info chạy cloudflare ok, web kia .vn mỗi khi bấm đặt tour thì lỗi gì gì chả biết nữa. k book dc. tự động chuyển về trang chủ. Giống kiểu js k chạy vậy á. Mà web kia cùng source mà vẫn chạy. Nó có liên quan gì đến dns tiền miền k nhỉ.

Huynh Ngoc Nghi

Cám ơn Thạch đã giúp đỡ. Mình kiểm tra thì do kích hoạt Rock Loader nên bị lỗi. Còn nén Js, css vẫn ok. Web nếu chạy thực thi js thì nên tắt Rock loader để không bị lỗi.

Huynh Ngoc Nghi

Thạch ơi mình hỏi xíu. Trong ssl có lỗi này, mình làm mọi cách để hết mà k được. link ảnh: //i1107.photobucket.com/albums/h382/ngocnghith2/Untitled_1.png

Và vấn đề thứ 2 là khi cài ssl thì mọi liên kiết trong web đều thành https. Nhưng web mình có vài liên kết cứng mình viết thêm trong footer như: icon yahoo, skype thì lại http. Khi mình cài ssl thì các link đó đều chuyển sang https dễn đến lỗi. Mình làm sao để các liên kết đó giữ nguyên http nhỉ.

Tuyen Pham

Giúp mình với.

Mình làm đến “trang quản lý Certificate và nhấp vào nút Install” thì không thấy Install đâu cả. Chỉ có edit và delete thôi.

Cảm ơn bạn

Tuyen Pham

Của mình đây. Vẫn không có nút install

Tuyen Pham
Tuấn

em đã làm hết tất cả các bước nhưng khi load trang chủ thì k có HTTPS:// chỉ có trang login thì mới có

Viet Hoang

“Bạn đợi tầm 5 – 10 phút, sau đó thử truy cập vào website của bạn với đường dẫn https://example.com xem có vào được không, nếu vào được thì SSL đã được bật. Đừng quan tâm đến các lỗi giao diện vì điều đó là hiển nhiên.”
Nếu bị “Mã lỗi: ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH” thì xử lý thế nào vậy bạn. Bị trên Win XP và chỉ có mỗi firefox là có thể vào bằng https

Viet Hoang

Mình dùng chrome và cốc cốc đều bị. Xài link openshift thì vào https vô tư. nhưng add domain và qua cloudflare cài Flexible SSL thì bị. Khổ nỗi tìm qua google nó lại lên link có https mà đâu phải ai cũng biết xóa https để vào được web đâu. Bạn tư vấn dùm mình là bị đoạn nào vậy.

Thành Trung

Giup mik vs mik cai ssl của cloudflare vô trang quản lí web ban đầu chạy ngon lành giờ vào nó cứ bảo
Không thể truy cập trang web này

share99.tk mất quá nhiều thời gian để phản hồi.
Làm sao để vô hiệu hóa cái ssl đây giúp mik vs

nammo0168

Không phải code WordPress chỉ là code PHP thuần cài đặt nhưng nó chỉ hiện “https://” có màu đỏ. Có cách nào fixx không Thạch Phạm. Tks

Phúc

Vấn đề là mình cài xong và hoạt động tốt một thời gian nhưng hôm nay lỡ click nhầm vô deactive nó mất, giờ vào trang quản trị wp-admin thì nó báo “trang đã chuyển hướng bạn quá nhiều lần/ ERR_TOO_MANY_REDIRECTS, giờ làm sao active nó lại đây nhỉ.

89
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x