Trang chủ Linux WebserverApache Cách thiết lập NGINX làm Proxy cho Apache

Cách thiết lập NGINX làm Proxy cho Apache

bởi Thạch Phạm
26 bình luận 4509 views
Khuyến mãi hosting

Cách đây cũng mấy ngày rồi mình có đăng một bài case study về việc tối ưu cho một website WordPress có hàng trăm user online cùng lúc với server chỉ có 2GB RAM và 1 CPU. Do có nhiều bạn yêu cầu nên ở bài này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt một Webserver sử dụng Apache và có NGINX làm proxy để tải các dữ liệu tĩnh.

Tuy nhiên, ở bài này mình chỉ hướng dẫn cài đặt cho server chạy 1 website duy nhất, còn chạy nhiều website thì bạn có thể test rồi tự đúc kết.

Nên nắm trước

Giải pháp khác

Nếu bạn không muốn làm bằng các dòng lệnh, cần làm tự động thì có thể sử dụng VestaCP có hỗ trợ NGINX làm proxy cho Apache.

Tổng quan về kỹ thuật

nginx-apache-proxy

Như các bạn cũng đã biết là Apache là một Open Source Webserver phổ biến nhất hiện nay bởi vì có rất nhiều software tuyệt vời hỗ trợ cho nó như cPanel, DirectAdmin,…điều mà NGINX chưa có. Số lượng người dùng cũng rất đông đảo và hầu như 90% shared host sử dụng Apache. Trong WordPress, nếu bạn sử dụng Apache thì cũng sẽ có lợi hơn vì toàn bộ các plugin có yêu cầu bạn sửa đổi file cấu hình của Webserver đều hoạt động rất tốt trên Apache, cụ thể hơn là các plugin đó yêu cầu bạn sửa file .htaccess.

Tuy nhiên nhược điểm của Apache là kém linh hoạt, xử lý hơi chậm và quan trọng nhất là chiếm khá nhiều bộ nhớ mỗi khi xử lý bất kỳ dữ liệu nào, dù nó là tĩnh hay động.

Và rồi, chúng ta đến với NGINX như một giải pháp thay thế cho Apache vì NGINX xử lý nhanh hơn, linh hoạt hơn (sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau) và nhẹ hơn Apache rất nhiều. Cách cấu hình của NGINX cũng gọn gàng và đơn giản hơn.

Nhưng có một vấn đề là nếu bạn sử dụng NGINX như một Webserver chính để xử lý các dữ liệu PHP (như serie LEMP của mình) thì đôi lúc nó sẽ hoạt động không đúng như ý muốn, mà nói đơn giản hơn là nếu bạn dùng trong WordPress thì sẽ phải cần khả năng tự cấu hình rất nhiều, điều này không mấy dễ chịu cho newbie.

May mắn thay, bản thân NGINX rất đa nhiệm nên chúng ta có thể sử dụng nó đồng hành cùng với Apache mà không gây ảnh hưởng gì, thậm chí bạn còn tiết kiệm được nhiều tài nguyên hơn, website tải nhanh hơn nữa. Một kỹ thuật thông dụng nhất để sử dụng NGINX cùng với Apache là làm proxy trung gian để gửi dữ liệu đã xử lý thông qua Apache đến trình duyệt của người dùng. Nếu bạn nào đã và đang lập trình Ruby cho việc làm web thì chắc chắn sẽ biết NGINX còn được sử dụng để làm proxy cho Passenger, Unicorn hay THIN.

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng Apache để xử lý PHP thông qua module mod_php của nó, còn NGINX sẽ có nhiệm vụ đọc dữ liệu nhận được, xử lý các file tĩnh, cache (NGINX làm rất tốt trong việc xử lý cache).

Nó hoạt động thế nào?

Như bạn cũng biết, trình duyệt sẽ đọc dữ liệu từ server truyền về thông qua cổng 80 và mặc định khi cài NGINX hay Apache nó cũng đều được sử dụng cổng này. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ cho Apache cho một cổng nào đó (8080 chẳng hạn) mà trình duyệt sẽ không đọc trực tiếp được, rồi chúng ta sẽ sử dụng cổng 80 cho NGINX, lúc này NGINX sẽ tự động gửi các truy vấn từ các file có đuôi mở rộng là .php đến cổng của Apache cho nó xử lý rồi Apache trả dữ liệu lại cho NGINX rồi NGINX gửi cho người dùng đọc.

Chi tiết cách cài đặt

Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt từ A đến Z một webserver sử dụng Apache và NGINX, cài đặt PHP và các extensions cần thiết. Riêng database thì bạn có thể cài MariaDB như bài này.

Chuẩn bị server

 • Hệ điều hành CentOS 6.5 (nếu bạn chọn CentOS 7 thì không thể làm theo hướng dẫn này, mình sẽ có tutorial riêng cho CentOS 7).
 • RAM tối thiểu 512MB và trung bình là 1GB.
 • User root.

Xem thêm: Các nhà cung cấp VPS tốt nhất.

Bước 1. Cài Apache và thiết lập

Ta tiến hành cài Apache vào trước nhé.

yum install httpd

Sau đó mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf, tìm:

Listen 80

Sửa port 80 thành 8080.

Tiếp tục tìm:

# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
#
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>

Thay AllowOverride None thành AllowOverride All.

Ok, tạm lưu lại, bây giờ hãy tạo các thư mục chứa dữ liệu website để tí nữa ta sẽ thêm VirtualHost vào Apache. Ví dụ mình cần thêm example.com vào server với đường dẫn lưu là /home/example.com thì sẽ tạo như sau:

mkdir -p /home/example.com/public_html
mkdir -p /home/example.com/log
touch /home/example.com/log/error.log
chown -R apache:apache /home/example.com/

Tiếp tục mở lại file /etc/httpd/conf/httpd.conf và tìm dòng:

#NameVirtualHost *:80

Đổi thành:

NameVirtualHost *:8080

Nhìn ngay xuống dưới sẽ thấy đoạn này:

#<VirtualHost *:80>
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>

Bỏ comment, thay port và đổi đường dẫn thành như dưới đây:

<VirtualHost *:8080>
ServerAdmin contact@thachpham.com
DocumentRoot /home/example.com/public_html
ServerName www.example.com
ServerAlias example.com
ErrorLog /home/example.com/log/error.log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
</VirtualHost>

Xem hình chụp cho chắc cú nha:

nginxproxy-apachevhost

Ok, bây giờ hãy lưu lại và kích hoạt Apache lên, và cho nó tự khởi động khi reboot.

service httpd start
chkconfig httpd on
[root@nginxproxy ~]# service httpd start
Starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for nginxproxy
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
[OK ]

Bạn có thể gõ netstat -ntlup để kiểm tra, nếu httpd đang đọc qua port 8080 là chính xác.

nginxproxy-checkapacheport

Bước 2. Cài đặt NGINX và cấu hình

Mình sẽ sử dụng NGINX phiên bản mới nhất nên bạn cần nạp package này vào bằng cách tạo file /etc/yum.repos.d/nginx.repo rồi bỏ đoạn sau vào:

[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

Cài NGINX.

yum install nginx

Sau đó mở file /etc/nginx/conf.d/default.conf rồi xóa toàn bộ nội dung trong đó và copy đoạn dưới đây bỏ vào, mục đích là nhìn cho nó gọn hơn vì ta chỉ cần dùng vài chức năng thôi:

server {
  listen    80;
  server_name example.com;

  #charset koi8-r;
  #access_log /var/log/nginx/log/host.access.log main;

  location / {
		proxy_pass  http://111.222.333:8080;
  }

  #error_page 404       /404.html;

  # redirect server error pages to the static page /50x.html
  #
  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80

  location ~ \.php$ {
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  #location ~ \.php$ {
  #  root      html;
  #  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  #  fastcgi_index index.php;
  #  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /scripts$fastcgi_script_name;
  #  include    fastcgi_params;
  #}

  # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
  # concurs with nginx's one
  #
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}
 • Bạn hãy sửa lại thành domain của bạn ở dòng 03.
 • Sửa 111.222.333 thành IP server của bạn ở dòng 09.

Sau đó lưu lại và khởi động NGINX, đồng thời cho nó tự khởi động khi reboot:

service nginx start
chkconfig nginx on

Bước 3. Cài đặt PHP và các extensions liên quan

Cũng nên nói lại rằng mặc dù chúng ta sẽ sử dụng NGINX nhưng sẽ không cài PHP-FPM để làm handler cho NGINX để xử lý PHP mà đã có Apache lo rồi, do đó chúng ta chỉ cần cài PHP vào là đủ.

PHP ở đây mình sẽ dùng PHP 5.6 vì có thể sử dụng Opcache được.

Đầu tiên là nạp 2 package này vào:

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Sau đó cài php và php-mysql vào bằng lệnh dưới đây:

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php php-mysql php-devel php-gd

Nếu bạn thích thì có thể cài thêm một số software sau, có sẵn trong pack php56 rồi:

 • php-opcache: Zend Opcache.
 • php-pecl-apcu: APC Opcode Cache.
 • php-pecl-memcached: Memcached Server
 • php-pecl-memcache: Memcache Client

Lưu ý là các software trên đều nằm trong pack php56 mới nạp nhưng pack này không được kích hoạt nên bạn muốn cài phải gõ là:

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install [tên-software]

Sau khi cài xong PHP (và các extensions nếu có), hãy gõ lệnh php -v để xem phiên bản hiện tại của PHP.

[root@nginxproxy ~]# php -v
PHP 5.6.2 (cli) (built: Oct 16 2014 09:08:04)
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies

Bây giờ hãy tạo 1 file tên là info.php trong thư mục /home/example.com/public_html có nội dung là:

<php phpinfo(); ?>

Bây giờ hãy truy cập vào tên miền http://example.com/info.php và xem phần Server API có phải là Apache 2.0 Handler hay không, nếu phải thì thành công.

nginxproxy-finish

Và hãy thử xem HTTP Header của file này xem có phải sử dụng NGINX hay không nhé.

curl -I http://111.222.333/info.php
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.7.6
Date: Tue, 21 Oct 2014 00:37:10 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/5.6.2

Ok, thành công rồi đó. 😀

Giờ để có thể chạy được WordPress, bạn có thể cài MySQL hoặc MariaDB vào, mình khuyến khích dùng MariaDB, bạn có thể xem bài này để biết cách cài MariaDB chi tiết cũng như cách tạo database.  Sau đó cài WordPress như hướng dẫn này.

Nếu bạn nào đang dùng Apache rồi và muốn áp dụng kỹ thuật này thì chỉ cần cài thêm NGINX (không khuyến khích làm nếu bạn dùng bất kỳ control panel nào như cPanel, DirectAdmin, Koloxo,….)

Fix lỗi redirect sang IP trên WordPress

Nếu bạn làm theo bài này mà bị lỗi Loop về IP của server thì hãy chèn đoạn sau vào file functions.php

remove_filter('template_redirect', 'redirect_canonical');

Và trong bài case study, mình đã có nói qua về các tham số để tối ưu PHP và MariaDB, bạn có thể xem rồi cấu hình theo.

Chúc bạn làm thành công. 😀

26 bình luận

Có thể bạn quan tâm

0 0 vote
Article Rating
guest
26 Comments
mới nhất
cũ nhất đánh giá nhiều
Inline Feedbacks
View all comments
Thoại

Alo bác Thạch,

Anh xem giúp em: đây là với link https

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 11 May 2020 12:20:34 GMT
Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
X-Powered-By: PHP/7.3.17

Với link http thì lại như này:

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.17.10
Date: Mon, 11 May 2020 12:23:24 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: keep-alive

Trong file info.php thì có dòng này
Server API Apache 2.0 Handler

Vậy em đã cài thành công chưa ạ ?

Thắng

Mình cài centos 7
Không hiểu sao mình cứ đổi port trong httpd.conf từ 80 thành 8080 thì lỗi không thể nào start được service httpd

Hai Quan

Chào bạn,

Mình đang gặp phải vấn đề rắc rối hơn, bạn có thể giúp mình không. Mình có con sever quyền root cao nhất của Centrer OS, đã cài apache cổng 80 và cài 1 loạt web đang hoạt động php rồi. Hôm qua mình cài nodejs và Nginx để trỏ cho con nodejs ra ngoài tên miền nhưng không được, vì cổng 80 đã bị sử dụng bởi Apache rồi.
Bạn xem có thể giúp mình cấu hình con nodejs qua Nginx để không sử dụng cổng 80 hay 1 cách nào đó đc không.

Cảm ơn bạn!

Hau

Nếu con NGINX và con Apache là 2 con ở 2 máy khác nhau thì mình làm sao ạ. Thanks

DKT

Y chang bài viết luôn bạn.

1) Cấu hình server 01 Apache như Bước 1 (ví dụ IP là: 192.168.10.10),
2) Cấu hình Server 02 Nginx như Bước 2 ( ví dụ IP là: 192.168.10.20)
Lúc đó chỉ cần chỉnh lại trong file /etc/nginx/conf.d/default.conf
location / {
proxy_pass http://192.168.10.10:8080;
}

Và bạn truy cập = IP: 192.168.10.20 (example.com)

Hau

Nếu cầu hình con apache và con reverse proxy ở 2 máy khác nhau thì sao hả bạn? Thanks

Nam

Em đã config thành công tuy nhiên add thêm addon domain thì không hoạt động. vhosts của addon domain em clone từ domain chính và đổi thông số nhưng nó lại nhận index của domain chính. Anh Thạch chỉ giúp em sai chỗ nào ạ?

Linh

Có phần nào dành cho 1 server web, 1 con làm proxy ko ạ

Tuân

Cảm ơn bài viết của anh rất hay, và cho e hỏi thì khi compress js và css để tối ưu pagespeed thì setup trên apache hay nginx? Xin cảm ơn!

Lâm

Giờ mình có 1 máy chủ chạy debian 8, sử dụng apache2 làm webserver, nginx làm proxy cho apache, đã bật iptable chỉ open port 80 và 3306, server đã update đầy đủ từ apt-get update. Vậy sử dụng cách nào include shell vào server

lê hòa

Anh Thạch có thể nói rỏ hơn về ưu nhược điểm của 2 phương pháp : LEMP & NGINX làm proxy được không ạ, nếu dẫn link của bài viết nào đó cũng được, mình chưa quen nên thấy mù mờ quá

lê hòa

Hi !
Xem bài viết này” http://reviewsignal.com/blog/2014/06/25/40-million-hits-a-day-on-wordpress-using-a-10-vps/

Microcaching là chịu tải tốt nhất, Bạn xem thử, nếu thực sự nó đúng như bài viết, bạn làm bài tiếng Việt hướng dẫn về phương pháp này nha ! Xin cám ơn

Nguyễn Hoàng

Anh Thạch cho em hỏi chút.
Em cài apache sau đó cài centminmod vào và làm đúng các bước, tuy nhiên khi hiển thị file info.php chỉ trả kết quả lại chứ không load các thông số
Em cảm ơn

Hùng

So với chạy nginx server một mình thì nhanh hơn hay chậm hơn anh?

Hùng

So với chạy nginx server một mình thì nhanh hơn hay chậm hơn anh?

Thanh Tâm

Hi Thạch,
Bạn cho mình hỏi có thể thay đổi thông số này sau khi đã cài đặt nginx được ko ạ?
“Server: nginx/1.7.6”

fts_thien

Mình làm thấy chạy đúng như trong hướng dẫn. Load được file info.php
Trên server.Apache mình đặt web Joomla > sinh cache (file css) . Nhưng Nginx ko load được file .css
Mình lần đầu tiên làm . Mong bạn tư vấn giúp. Cám ơn nhiều

tri

cách này vừa chạy apache vừa chạy nginx được phải ko thạch phạm

26
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x